Courses

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ MBA | COACHING SIAM FOR BUSINESS DEVELOPMENT

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชา การโค้ชเพื่อธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching

Digital Business Leader

หลักสูตร “Digital Business Leader” หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการชั้นแนวหน้า

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม(Siam University) และ TeC e-Business Centre, Project Collaboration ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ “Alibaba Business School”

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MBA

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MBA

หลักสูตร วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ จากผู้เชี่ยวชาญของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปลี่ยน Threats ให้เป็น Opportunities ทางแก้ ทางออก ทางเลือก

หลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล Digital Executives

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร MBA for Digital Executives

คุณ ZOE “ติดปีกให้ธุรกิจด้วย Digital Technology”พิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล Digital Executives วันที่ 18 มิ.ย.2562 ชั้น19 อาคาร 19 ม.สยาม

หลิน-วลัญจ์รัช เตชะวงศ์วัฒนา+MBA มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ติดต่อสมัครเรียนได้ที่:  สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 19 ชั้น 1

Scroll to Top