Courses

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2564 สำหรับวิชาที่เปิดจะต้องมีนักศึกษาร้องขอไม่น้อยกว่า 10 คน และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามที่นักศึกษาเขียนคำร้อง หากนักศึกษายกเลิกวิชาที่ร้องขอ นักศึกษาจะไม่สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาได้อีก ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกท่านดูรายละเอียดของวิชาอย่างรอบคอบ สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร MBA, ตาราง Tri-semester, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, คำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกดูรายละเอียด วิชาภาคภาษาไทยที่เปิดเบื้องต้นมีดังนี้ วิชาแกน 500-610 การจัดการการตลาด 500-611 การจัดการการเงิน 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย วิชาแกนเลือก 500-615 …

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021) Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ MBA | COACHING SIAM FOR BUSINESS DEVELOPMENT

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชา การโค้ชเพื่อธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching

Digital Business Leader

หลักสูตร “Digital Business Leader” หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการชั้นแนวหน้า

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม(Siam University) และ TeC e-Business Centre, Project Collaboration ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ “Alibaba Business School”

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MBA

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MBA

หลักสูตร วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ จากผู้เชี่ยวชาญของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปลี่ยน Threats ให้เป็น Opportunities ทางแก้ ทางออก ทางเลือก

หลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล Digital Executives

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร MBA for Digital Executives

คุณ ZOE “ติดปีกให้ธุรกิจด้วย Digital Technology”พิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล Digital Executives วันที่ 18 มิ.ย.2562 ชั้น19 อาคาร 19 ม.สยาม

หลิน-วลัญจ์รัช เตชะวงศ์วัฒนา+MBA มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ติดต่อสมัครเรียนได้ที่:  สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 19 ชั้น 1

Scroll to Top