การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564)

ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน,

MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2564

สำหรับวิชาที่เปิดจะต้องมีนักศึกษาร้องขอไม่น้อยกว่า 10 คน และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามที่นักศึกษาเขียนคำร้อง หากนักศึกษายกเลิกวิชาที่ร้องขอ นักศึกษาจะไม่สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาได้อีก ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกท่านดูรายละเอียดของวิชาอย่างรอบคอบ สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร MBA, ตาราง Tri-semester, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, คำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


วิชาภาคภาษาไทยที่เปิดเบื้องต้นมีดังนี้

วิชาแกน
 • 500-610 การจัดการการตลาด
 • 500-611 การจัดการการเงิน
 • 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาแกนเลือก
 • 500-615 หลักการจัดการ
 • 500-618 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
 • 700-201 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาเลือก
 • 501-611 การตลาดระหว่างประเทศ
 • 502-614 การเงินธุรกิจประยุกต์
 • 503-615 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
 • 509-610 การประกอบการและนวัตกรรมธุรกิจ
วิชาที่เรียนหลังเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา
 • 500-631 การค้นคว้าอิสระ

 • เขียนคำร้องขอเปิดรายวิชา 17-30 กันยายน 2564
 • ลงทะเบียนออนไลน์ 15-24 ธันวาคม 2564
 • เพิ่มหรือถอนรายวิชา 4-11 มกราคม 2565
 • เปิดเทอม 4 มกราคม 2565
 • สอบกลางภาค 22-28 มกราคม 2565
 • สอบปลายภาค 19-25 เมษายน 2565

*ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดรายวิชา และขอปิดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 10 คน


Request for MBA Course Semester 1/2021 (Sep-Dec 2021)

Dear all international students,

MBA will be set the class schedule 1/2021. Students can be request to open the additional subject and class will be set according to Tri-semester schedule. Students, please send the details of name and surname of student, student ID, area of study, subject number, subject name, mobile phone number, ID LINE by yourself to teetima_p@yahoo.com within 10-23 June 2021


The subject will provide upon the students request with minimum 10 students. Student must register for the request subject, in case of any cancellation, student will not be able to request for any additional subjects. Thus, all students are kindly reading carefully about details of courses. For more information about MBA curriculum, tri-semester schedule, course number, course name and courses explanation, please access to mba.siam.edu


Tentative MBA Class Schedule English Program 2.2021

Dear all students,

MBA will be set the class schedule 2/2021. Students can be request to open the additional subject and class will be set according to Tri-semester schedule. Please send the details of name and surname of student, student ID, area of study, subject number, subject name, ID LINE by yourself to teetima_p@yahoo.com within 17-30 September 2021

The subject will provide upon the students request with minimum 10 students. Student must register for the request subject, in case of any cancellation, student will not be able to request for any additional subjects. Thus, all students are kindly reading carefully about details of courses. For more information about MBA curriculum, tri-semester schedule, course number, course name and courses explanation, please access to mba.siam.edu

BMA course (tentative) will open the following:

Core course

 • 500-610 Marketing Management
 • 500-613 Strategic Management
 • 700-111 Research Methodology

Selective core course

 • 500-623 Design Thinking and Innovation
 • 700-201 English for Graduate Study

Elective course

 • 501-617 Service Marketing Strategies
 • 502-630 Personal Wealth Management
 • 503-615 Negotiation and Conflict Management
 • 504-610 International Accounting

Course to be taken at the end of study plan

 • 500-631 Independent Study

 • Student can request to open the subject during 17-30 Sep 2021
 • Online registration period 15-24 Dec 2021
 • Increase or decrease subjects 4-11 Jan 2022
 • Class begins on 4 Jan 2022
 • Midterm Examination 22-28 Feb 2022
 • Final Examination 19-25 April 2022
 • MBA reserves the right to increase or decrease subjects
 • MBA will be close the subjects that registered less than 10 students

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 3/2563 (Request for MBA Course Semester 3/2020)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top