การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 1/2564 (Request for MBA Course Semester 1/2021)

MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 1/2021 เปิดให้นักศึกษา เขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 1/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564)

ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน,

MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 1/2564 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์  ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) ส่งมาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่ 10-23 มิถุนายน 2564

สำหรับวิชาที่เปิดจะต้องมีนักศึกษาร้องขอไม่น้อยกว่า 10 คน และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามที่นักศึกษาเขียนคำร้อง หากนักศึกษายกเลิกวิชาที่ร้องขอ นักศึกษาจะไม่สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาได้อีก ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกท่านดูรายละเอียดของวิชาอย่างรอบคอบ สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร MBA, ตาราง Tri-semester, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, คำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ   


วิชาภาคภาษาไทยที่เปิดเบื้องต้นมีดังนี้

วิชาแกน
 • 500-612 พฤติกรรมองค์กร
 • 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาแกนเลือก
 • 500-622 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • 500-623 การคิดเชิงออกแบบ
วิชาเลือก
 • 501-613 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • 502-611 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
 • 503-613 สัมมนาการจัดการทุนมนุษย์
 • 504-615 การทาธุรกิจในอาเซียนบวกสาม
วิชาที่เรียนหลังเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา
 • 500-631 การค้นคว้าอิสระ

Request for MBA Course Semester 1/2021 (Sep-Dec 2021)

Dear all international students,

MBA will be set the class schedule 1/2021. Students can be request to open the additional subject and class will be set according to Tri-semester schedule. Students, please send the details of name and surname of student, student ID, area of study, subject number, subject name, mobile phone number, ID LINE by yourself to teetima_p@yahoo.com within 10-23 June 2021


The subject will provide upon the students request with minimum 10 students. Student must register for the request subject, in case of any cancellation, student will not be able to request for any additional subjects. Thus, all students are kindly reading carefully about details of courses. For more information about MBA curriculum, tri-semester schedule, course number, course name and courses explanation, please access to mba.siam.edu


BMA international course (tentative) will open the following: 

Core course

 • 500-611 Financial Management
 • 700-111 Research Methodology
Selective core course
 • 500-619 International Business Management
 • 500-620 Logistics and Operations Manage
Elective course
 • 501-613 Integrated Marketing Communication
 • 502-611 International Finance and Banking
 • 503-610 Information System for Human Capital Management
 • 504-615 Doing Business in ASEAN Plus Three
Course to be taken at the end of study plan
 • 500-631 Independent Study

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 3/2563 (Request for MBA Course Semester 3/2020)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ม.สยาม บริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมส่งกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านพ้นวิกฤตการระบาด COVID-19

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านพ้นวิกฤตการระบาด COVID-19

Scroll to Top