Search

รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์พิเศษ เทอม 3/2563

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2513
  • ปริญญาโท Master of Arts for Teachers (English) (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) University of Washington, Seattle, USA. พ.ศ. 2515
  • ปริญญาโท Master of Science in Journalism (Advertising) (วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต) Northwestern University Evanston, USA. พ.ศ. 2518
  • ปริญญาเอก Ph.D (Journalism) เน้นการสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA. พ.ศ. 2521

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธาน หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น
  • พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์หลายรายการ
  • คณบดีวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์กรุงเทพ

ประสบการณ์

  • ท่านเป็นนักอาจารย์ นักวิชาการด้านการตลาดแนวหน้าของเมืองไทย เป็นนักบริหารธุรกิจด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ การันตีด้วยรางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน ได้รับรางวัลพระราชทานเทพทอง ด้านนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น เป็นบุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
MBA อาจารย์พิเศษ ม.สยาม

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn