หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ MBA | COACHING SIAM FOR BUSINESS DEVELOPMENT

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชา การโค้ชเพื่อธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ MBA COACHING SIAM FOR BUSINESS DEVELOPMENT หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชา การโค้ชเพื่อธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching ทักษะสําคัญที่จําเป็นกับผู้บริหาร ในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจผู้เรียนจะสามารถนําความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่าง มั่นคง สร้างความสําเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัว และการนําพาองค์กร สู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยได้รับความร่วมมือในการ พัฒนาหลักสูตรจากกลุ่มบริษัท Jimi The Coach ที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์การโค้ชผู้บริหารในองค์กรชั้นนํามากว่า 10 ปี

คุณสมบัติผู้เรียน

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
  • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน และองค์กร หรือมีประสบการณ์ทํางานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

รวม 42 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ (Non-Thesis Option)

  1.  หมวดวิชาหลัก 24 หน่วยกิต (วิชาบริหารธุรกิจ 15 หน่วยกิต วิชาการใต้ฯ 9 หน่วยกิต)
  2.  หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต (วิชาการโค้ช 15 หน่วยกิต)
  3.  การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

ภาศพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันธรรมดานอกเวลาปกติ

  • ภาคเรียนที่ 1 กันยายน – ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – เมษายน
  • ภาคเรียนที่ 3 พฤษภาคม สิงหาคม

CONTACT / ติดต่อ


International Coaching Federation (ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program (ACTP)


ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และได้รับการรับรองจาก

International Coaching Federation (ICF)

ในระดับ Accredited Coach Training Program (ACTP)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top