หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

MBA Academic Conference

ผู้นำในประเทศไทยในการเปิดสอนหลักสูตร MBA ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529  และได้ทุ่มเทความชำนาญในการพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจตลอดมา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ผลิตผู้นำและผู้บริหารสู่ภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิตของเราได้เเสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วย วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ด้วยทางเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะที่หลากหลายที่สุดในประเทศ สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐเเละเอกชน การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ใช้ทั้งวิธีบรรยายการวิเคราะห์กรณีศึกษากลุ่มสัมพันธ์และเกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยามมีหลักสูตรและ คณาจารย์ในโครงการ MBA ที่มีมาตรฐานสูง ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์และทันสมัย แต่สิ่งที่เป็นข้อเด่นคือ จำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาไม่มากจนเกินไป ที่จะได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสาขาวิชาให้เลือกมากมาย ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและเศรฐกิจในยุคนี้

สาขาวิชาที่เรียน

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

“สถาบันวิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ การสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

MBA Philosophy

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจและนักบริหารธุรกิจที่รอบรู้ ทันสมัย มีคุณภาพ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตบัณฑิตทุกสาขาวิชา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำที่รอบรู้ มีศักยภาพและสมรรถภาพสูง เป็นผู้บริหารมืออาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการบริหาร ให้บริการด้านวิชาการชุมชนและสังคม สร้างงานวิจัยและวิชาการในระดับประเทศ

มาตรฐานและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

MOC leadership Assoc Prof Dr Jomphong Mongkhonvanit

หลักสูตรบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานโลก ทั้งด้านการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้แก่

North America

 • University of Pittsburgh
 • University of Wisconsin-Madison
 • Eastern Kentucky University
 • Edgewood College at Madison
 • Tennessee State University
 • University of Houston, Texas
 • Oklahoma State University, Stillwater
 • Ball State University at Muncie
 • Universidad Autonoma ce Guadarajara, Mexico

Europe

 • Mercuria Business School, Finland
 • Aalborge University, Denmark
 • Technical University “GH.ASACHI” of lasi-Romania

Asia

 • Kyung Hee University, Korea
 • Guizhou University, P.R. China
 • Iwate University, Japan
 • Ritsumailkarn University
 • Far Eastern University, Philippines

Australia

 • Macquarie University
 • Edith Cowan University
 • Australia National University
 • University of Newcastle

ปรัชญา/ความสำคัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจ และนักบริหารธุรกิจที่
มีความรอบรู้ มีความทันสมัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

Curriculum MBA

2017

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

Scroll to Top