ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์

ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ Teetima Piyasirisilp

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์

Dr. Teetima Piyasirisilp

Email: teetima@siam.edu

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2556
 • ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
 • นศ.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2542

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 •  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัย

 • ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสตูดิโอโยคะในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 16(1), 80-93.
 • ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ และ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ (2563). การจัดการทางการสื่อสารในองค์กรในช่วงการทำงานที่บ้าน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ: นวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน. มหาวิทยาลัยสยาม, ครั้งที่ 1, ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, Thailand, 510-525, ๒๕๖๓.
 • ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ (2562). เทคนิคเดลฟายการวิจัยอนาคต: ปัญหาที่ต้องค้นหาคำตอบ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ธุรกิจ สารสนเทศ และการจัดการ (BIM). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2562, โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, กรุงเทพ, ประเทศไทย. น.175-180.
 • Limsarun, T., Vongchavalitkul, B., Piyasirisilp, T., Naewjumpa, A. (2018). The Readiness of University Students toward Entrepreneurs. Southeast Bangkok Journal, 4(2), 27-45
 • Piyasirisilp, T. (2017). Organizational Management: Case Study of Hotel Business in Bangkok The 11 th National Conference and 2017-1 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2017-1 National Conference on Business Administration, Joint Conference on ACTIS & NCOBA, Southeast Bangkok College, 25 January 2017, 480-484.
 • Graysorn, M., Piyasirisilp, T. (2016). The Study of Customers’ Behavior and Satisfaction toward NIKUYA Japanese BBQ Buffet Restaurant at Seacon Department Store, Bangkae Branch in Bangkok, The 6 th National Academic Conference of 2016: Digital Economy in the Context of Start-up Business, Siam University, 14 October 2016, 341-353.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • 500-610 Marketing Management
 • 500-631 Independent Study
 • 501-613 Integrated Marketing Communication
 • 503-612 Communication in Management

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top