Search

ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์

ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์

Dr. Teetima Piyasirisilp

Email: teetima@siam.edu

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2556
 • ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
 • นศ.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2542

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 •  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัย

 • – ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสตูดิโอโยคะในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 16(1), 80-93.
 • – ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ และ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ (2563). การจัดการทางการสื่อสารในองค์กรในช่วงการทำงานที่บ้าน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ: นวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน. มหาวิทยาลัยสยาม, ครั้งที่ 1, 9-10 กรกฎาคม 2563, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, Thailand, 510-525,
 • – ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ (2562). เทคนิคเดลฟายการวิจัยอนาคต: ปัญหาที่ต้องค้นหาคำตอบ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ธุรกิจ สารสนเทศ และการจัดการ (BIM). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2562, โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, กรุงเทพ, ประเทศไทย. 1-8.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • 500-610 Marketing Management
 • 500-631 Independent Study
 • 501-613 Integrated Marketing Communication
 • 503-612 Communication in Management

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn