ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย

ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย Asst Prof. Dr. Surasvadee Rajkulchai
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี ราชกุลชัย

Asst Prof. Dr. Surasvadee Rajkulchai

Email: planning2003@hotmail.com

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

 • บธ.ด. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
 • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2538
 • วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2528

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • ผู้ช่วยคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ
 • อาจารย์ประจำ 15 ปี

หนังสือ/ตำรา

 • สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2556, “การบริหารสำนักงาน”, พิมพ์ครั้งที่ 8, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สุรัสวดี ราชกุลชัย,2550, “การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร” พิมพ์ครั้งที่ 4, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย

 • Tanlamai,T., Jaikengkit, A., Jarutach,T., Rajkulchai, S., & Ritbumroong.T. (2022). Use of daily posture and activity tracking to assess sedentary behavior, toss-and-turns, and sleep duration of independently living Thai seniors. Health Informatics Journal. 28 (1), January-March. 1-25.
 • จิตระวี ทองเถา และ สุรัสวดี ราชกุลชัย. (2561). นวัตกรรมบริการและคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 15(2), น.21-42.
 • Chaudhary, R., Rangnekar, S., Tanlamai, T., Rajkulchai, S., and Asawasa-kulsorn, A. (2018). Work Engagement in India and Thailand: A Comparative Analysis , Global Business Review,
  19 (1), 162-174
 • อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช และ สุรัสวดี ราชกุลชัย. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่
  นวัตกรรม Thailand 4.0 : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 (น.248-254). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
 • ศวิตตา ศรีสุวรรณ์ และ สุรัสวดี ราชกุลชัย.(2559). บทบาทของกระบวนการและสุนทรียะที่มีต่อธุรกิจ บริการ : กรณีศึกษากิจการคาเฟ่สัตว์สัตว์เลี้ยง. ใน มหาวิทยาลัยสยาม, เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของ
  วิสาหกิจเริ่มต้น: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (น.558-569). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • 500-301 การค้นคว้าอิสระ
 • 503-110 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 507-228 การประกอบการและนวัตกรรมธุรกิจ

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top