ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ Rungroje Songsraboon

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

Dr. Rungroje Songsraboon

Email: rungroje.s@siam.edu

(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

  • บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม 2559
  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไปและการตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม 2554
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสยาม 2542

ผลงานวิจัย

  • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2564). โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 หน้า 220-231.
  • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2564). องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19. วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1-11.
  • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2563). ตัวชี้วัดความสำเร็จของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 หน้า 114-129.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

  • 500-301 การค้นคว้าอิสระ

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top