Search

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit

 รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

Email: jomphong@siam.edu

ประวัติการศึกษา

  • DBA University of Bath
  • Ed.M. Harvard University
  • MPA Columbia University
  • BA University of Wisconsin-Madison

ผลงานวิจัยล่าสุด

  • – นภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์,รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช,ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ. (2564).รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตตรวจราชการส่วนกลาง. นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 จัดโดยคณะอนุกรรมการการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (น.334-350). รูปแบบออนไลน์,ประเทศไทย.
  • – เสาวภา เมืองแก่น, จอมพงศ์ มงคลวนิช, ประกอบ คุณารักษ์ (2561). องค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 328-231.
  • – อินทิรา มีอินทร์เกิด,จอมพงศ์ มงคลวนิช, มารุจลิมปะวัฒนะ, ชนาธิป สุกใส (2561).การบูรณาการการจัดการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 14(3), 42-51.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn