ดร.สมพร ปานยินดี

ดร.สมพร ปานยินดี Dr. Somporn Panyindee

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมพร ปานยินดี

Dr. Somporn Panyindee

Email: somporn.pan@siam.edu

(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558
 • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542

ผลงานวิจัย

 • สมพร ปานยินดี, ประภัสรา คงสาธิตพร, จันจิราภรณ์ ปานยินดี. (2565). คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
 • สมพร ปานยินดี, ประภัสรา คงสาธิตพร, ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล, จันจิราภรณ์ ปานยินดี. (2563). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (หน้า142-153). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
 • สมพร ปานยินดี, ประภัสรา คงสาธิตพร และสุวิจักขณ์ บุญมี. (2562). การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร. ใน การ ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหารการจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019) ในหัวข้องาน “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” ครั้งที่ 1, ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 (หน้า 64). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
 • สมพร ปานยินดี. (2561). อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทำงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขต
  กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26(51), 46-69.
 • สมพร ปานยินดี. (2559). ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ เจนเนอเรชั่นวาย. วารสาร
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 36(3) 37-68.
 • สมพร ปานยินดี. (2558). ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลดำเนินงานองค์การ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(2), 47-58.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • 500-301 การค้นคว้าอิสระ

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top