การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 3/2563 (Request for MBA Course Semester 3/2020)

MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 3/2020 เปิดให้นักศึกษา เขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester

ถึงนักศึกษาทุกท่าน, การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 3/2563 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 3/2020 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์  ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) ส่งมาที่    ระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2021


สำหรับวิชาที่เปิดจะต้องมีนักศึกษาร้องขอไม่น้อยกว่า 10 คน และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามที่นักศึกษาเขียนคำร้อง หากนักศึกษายกเลิกวิชาที่ร้องขอ นักศึกษาจะไม่สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาได้อีก ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกท่านดูรายละเอียดของวิชาอย่างรอบคอบ สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร MBA, ตาราง Tri-semester, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, คำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ   


วิชาภาคภาษาไทยที่เปิดเบื้องต้นมีดังนี้

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต)
 • 700-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาแกน
 • 500-613 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
 • 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาแกนเลือก
 • 500-614 เศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการ
 • 500-617 การจัดการทุนมนุษย์
วิชาเลือก
 • 501-615 การจัดการการตลาดดิจิทัล
 • 502-614 การเงินธุรกิจประยุกต์
 • 503-612 การสื่อสารทางการจัดการ
 • 504-610 การบัญชีระหว่างประเทศ
วิชาที่เรียนหลังเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา
 • 500-631 การค้นคว้าอิสระ

 


Dear all students, Request for MBA Course Semester 3/2020 (May-August 2021)

MBA will be set the class schedule 3/2020. Students can be request to open the additional subject and class will be set according to Tri-semester schedule. Students please send the details of name and surname of student, student ID, area of study, subject number, subject name, mobile phone number, ID LINE by yourself to within 12-23 February 2021


The subject will provide upon the students request with minimum 10 students. Student must register for the request subject, in case of any cancellation, student will not be able to request for any additional subjects. Thus, all students are kindly reading carefully about details of courses. For more information about MBA curriculum, tri-semester schedule, course number, course name and courses explanation. 


BMA international course (tentative) will open the following: 

Core course

 • 500-612 Organizational Behavior in Digital Era
 • 700-111 Research Methodology
Selective core course
 • 500-617 Human Capital Management
 • 700-201 English for Graduate Study
Elective course
 • 501-615 Digital Marketing Management
 • 502-618 Money and Capital Markets
 • 503-612 Communication in Management
 • 504-610 International Accounting
Course to be taken at the end of study plan
 • 500-631 Independent Study

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 3/2563 (Request for MBA Course Semester 3/2020)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top