Search

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (2018)

 “Leading in a disruptive world”

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องออดิธอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม


 


ในความร่วมมือ

 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
 • Guangxi University of Finance and Economics

หลักการและเหตุผล

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ความรู้ต่างๆ และการเปิดเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ด้วยเหตุนี้การจะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบรับการรวมกลุ่มอาเซียนนั้นการจัดการความรู้ต่างๆในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาเซียนในทุกบริบทเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเปิดเสรีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 หัวข้อ “Leading in a disruptive world” เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์และความชำนาญทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และสังคมส่วนรวม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ซึ่งได้นำไปสู่แนวทางการถ่ายทอดและนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน
 • เพื่อมีเวทีความร่วมมือในหลายภาคส่วนในการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ
 • เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานหรือบทความวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 • เพื่อสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ / กลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 • นักวิชาการ และนักวิจัย
 • คณาจารย์
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่
 • นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนาและผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • นักศึกษาและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
 • ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 • ได้ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศในระดับนานาชาติก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องออดิธอเรียม อาคาร 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

เวลา

กิจกรรม

09.00 – 09.30 ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.40 – 09.50 กล่าวเปิดงานโดย “ดร.พรชัย  มงคลวนิช” อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
09.50 – 10.20 กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันโดย Professor Wei Chunbei, The Secretary of Party Committee from Guangxi University of Finance and Economics
10.20 – 11.00 การบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11.00 – 11.20 มอบของที่ระลึกวิทยากรพิเศษ และสถาบันร่วม 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์), Guangxi University of Finance and Economics
11.30 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.30 นำเสนอบทความ

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ / Peer Reviewer

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

 สถาบัน

ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์
ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ
ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
ดร.ณัฐภัทร ลิมศิริธง
ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง
Deng Wenyong, Professor
Qin Qiang, Professor
Dunhu Liu, Professor
SUN Yao, Associate Professor
LIU Junrong, Professor
HongWei Li, Professor
Cao Bangying, Professor
WenYong Li, Professor
XingYu Qi, Professor
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวณิช
รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา
Dr.Chin-HUNG CHEN
ดร.พิเชษฐ์ มุกสิกะโปดก
ดร.วันชัย อิริยะพุทธิพงศ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Guangxi University of Finance and Economics
Guangxi University of Finance and Economics
Science and Technology University
Sichuan University
Leshan Normal University (LSNU)
Chendu University of Science and Technology
Chengdu University of Information Technology
Southwestern University of Finance and Economics
Southwest University for Nationalities
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม

การเปิดรับผลงาน

เปิดรับผลงานวิจัยและบทความวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation โดย

 • เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดๆมาก่อน
 • เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์หรือนักวิจัยสังกัดสถาบันต่างๆ หรือนักวิจัยอิสระ หรือ
 • เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  • การจัดการทั่วไป เช่น การจัดการเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศ การจัดการโครงการ การจัดการอุตสาหการ การจัดการการศึกษา  การจัดการทั่วไป วิศวะการจัดการ ฯลฯ
  • การจัดการทางธุรกิจและบริหาร เช่น การบัญชี การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา บริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ ฯลฯ
  • หัวข้อด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหารเศรษฐกิจ การจัดการองค์ความรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการการโรงแรม  การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน อาเซียนศึกษา  กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายในอาเซียน ฯลฯ

การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

เพื่อให้ผลงานที่ร่วมนำเสนอเป็นผลงานที่มีมาตรฐาน คณะผู้จัดงานกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ในสาขาต่างๆซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการวิชาการ หรือ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาผลงาน ดังนี้

 • หลักการและเหตุผลของการดำเนินงาน
 • ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน
 • วิธีดำเนินการ
 • ประโยชน์ของผลการดำเนินงาน
 • จุดเด่นของผลงาน

ซึ่งผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วและปรับปรุงโดยสมบูรณ์จะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Full Paper Proceedings)

ระยะเวลาการส่งบทความ

 รายละเอียด  ระยะเวลา
ระยะเวลาการส่งบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียน*
ระยะเวลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน และพิจารณาบทความ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านเว็บไซต์ (ฉบับแก้ไข)*
ประกาศกลุ่มและลำดับการนำเสนอบทความ*
วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561
1 – 13 พฤษภาคม 2561
1 – 15 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561

 

หมายเหตุ

 • ผลงานฉบับสมบูรณ์ที่นำเสนอจะเผยแพร่ในรูปแบบ Full Paper Proceedings
 • ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การนำเสนอผลงานและผลงานจะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ใน เอกสารประชุมวิชาการ (Proceedings)
 • คณะกรรมการจัดงานสงวนสิทธิ์ในการกำหนดบทความ ว่าบทความใดควรนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation หรือ รูปแบบ Poster Presentation

ภาษาที่ใช้

 • สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศ ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 • สถาบันและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษ

การชำระเงิน

สั่งจ่ายที่
ชื่อบัญชี    การประชุมวิชาการ2011
เลขที่บัญชี    138-2-25679-8
ธนาคารทหารไทย สาขาซีคอนบางแค
หมายเหตุ : ชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ภายในวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561
กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมบทความ (Word) ที่ e-mail : mbasiamconference@gmail.com

คณะกรรมการดำเนินงาน

Project Organizer:  รศ.ดร.จอมพงศ์  มงคลวณิช
Project Coordinator:  คุณธิรินทร์ญดา ธนาภาฐิติวัฒน์
คุณจิรภัทร์ สวัสดิวงค์
Yhingli Zhu
Lisheng Zhang

ติดต่อ 

mbasiamconference@gmail.comบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38  ถ.เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์ 02-4570068 ต่อ 5336 e-mail:  mbasiamconference@gmail.com

ดาวน์โหลด รูปแบบการเขียนบทความ 

ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ  คลิกดาวน์โหลด

template บทความภาษาไทย  คลิกดาวน์โหลด

 


National Academic Conference 2018 No.10

“Leading in a disruptive world”

May 25, 2018 at Siam University, Bangkok, Thailand

Responsible Unit:   Graduate School of Business, Siam University
Co-host Units:  Thammasat University (Policy and Development Program), Guangxi University of Finance and Economics 

Participants

The expected number of participants is approximately 60. Presenters are local scholars, researchers, graduate students and the general in public the field of business administration and related fields.
Publication Opportunity: Type: Full Paper Proceeding Publication by CD

Rationale

Following the successful of the national academic conferences in the last 7 years, The Graduate School of Business, Siam University,
seeks opportunity to organize the nine national conferences this time in Bangkok, Thailand.  Siam University is inviting scholars graduate students
and researchers to participate in this ten National Academic Conference 2018: “Leading in a disruptive world” to publicize their research works and build up their academic.

Objective

 • To build up the relationship between local scholars, researchers, graduate students and the general public.
 • To publicize academic research works and academic knowledge presentation

Conference Information:

1.Seminar by inviting a special keynote speaker
2.Paper Submission Areas with the topics as follow;
o General Management i.e. Technology Management, Information System Management, Project Management, Industrial Management, Education Management etc.
o Business Administration Management i.e. Marketing, Accounting Financial, International Business, Human Resources Management etc.
o Other related topics i.e. Economy Administration, Economics, Knowledge Management, Environmental Management, Hotel Management, ASEAN Communities, ASEAN Legal, International and ASEAN Laws, International Law and Regulation and etc.

3. Language
o Universities in Thailand: Using Thai or English Languages.
o Universities from outside Thailand: Using English Language.

4. Presentation Type; Oral  Presentation and Poster Presentation

Program (May 25, 2018)

Time

Activity

09.30 - 10.00 a.m.
10.00 - 10.20 a.m.
10.20 - 11.00 a.m.
11.30 - 11.35 a.m.
11.40 a.m. – 1.00 p.m.
1.00 – 5.30 p.m.
Register
Opening Remark by “Dr. Pornchai Mongkolvanich” The President of Siam University and presentation of Souvenir for Co-hosts.
Keynote speech “Leading in a disruptive world” by an invited scholar
Souvenir presentation for a keynote speaker
Lunch
Parallel Sessions

Submission Schedule

Period

Description

April 1 – 30, 2018
May 1 – 13, 2018
May 1 15, 2018
May 18, 2018
May 25, 2018
Paper Submission with full papers and Payment*
Paper Review by a Committee Team
Submission date for Revised Papers*
Announcement of Parallel Sessions via website*
Conference Day and Presentation

Payment

Account Name: Academic Conference 2011
Account Number: 138-2-25679-8
Type Account: Saving Bank Account
TMB Bank – Branch Seacon Bangkae
Types of Registration Due Date Amount
Poster Presentation 2,500 Baht
Oral Presentation (in Thai)  Within April 30, 2018 2,500 Baht
Oral Presentation (in English)   2,500 Baht
Very Important:  Submission file (in Word) of articles with scan the copy of payment 
and attached it via e-mail mbasiamconference@gmail.com

Remark

 1. All Papers will be recorded in full paper proceedings (CD)
 2. Presenters who can not work their payment by the due date, the committees preserved the right to cut their papers off.
 3. The committees preserved the right to select presentation types including Oral presentation and Poster Presentation for every presenters.

Contact us

 Ms. Thirinyada Thanapathitiwat
 Ms. Jiraphat Sawasdeewong
 Graduate School of Business, Siam University
 Tel. 02-4570068 ext.5336
 e-mail: mbasiamconference@gmail.com

Download

Paper Guidelines  Click Download

Template English   Click Download

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่10 MBA มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “Leading in a disruptive world”