รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งแทนผู้ที่ลาออก และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี และ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และเป็นผุู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ท่านเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, ประธานกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ (พนักงานราชการพิเศษ) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ที่ปรึกษาอนุกรรมธิการอาชีวศึกษาวุฒิสภา และอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาวุฒิสภา ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.B.A.) Higher Education Management. Univ. of Bath, U.K. ระดับปริญญาโท (M.Ed.) International Education Policy. Harvard Univ., U.S.A. และระดับปริญญาตรี (B.A.) Political Economy, Madison WI., U.S.A.

 


เกี่ยวกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ :

รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top