หลักสูตร

หลักสูตร

นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะ ในลักษณะของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

  1. การบัญชี (Accounting)
  2. การจัดการตลาด (Maeketing Management)
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)
  4. การจัดการการเงินและธนาคาร (Finance and Banking Management)
  5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
  6. การจัดการทั่วไป (General Management)
  7. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)
  8. การจัดการอาเซียนศึกษา (AEC Edducation Management)

Download : คู่มือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

Download : Curriculum MBA 2017

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali