ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ  MBA Inter

0
Cool Number
0
นักศึกษา จาก 48 ประเทศ
0
หลักสูตรภาษาไทย
0
International
MBA Major options

เน้นเฉพาะ

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

MBA Academic Conference

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ได้กลายมาเป็นผู้นำในประเทศไทยในการเปิดสอนหลักสูตร MBA และได้ทุ่มเทความชำนาญในการพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจตลอดมา   บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตผู้นำและผู้บริหารสู่ภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิตของเราได้เเสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วย วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ด้วยทางเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะที่หลากหลายที่สุดในประเทศ สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐเเละเอกชน การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ใช้ทั้งวิธีบรรยายการวิเคราะห์กรณีศึกษากลุ่มสัมพันธ์และเกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยามมีหลักสูตรและ คณาจารย์ในโครงการ MBA ที่มีมาตรฐานสูง ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์และทันสมัย แต่สิ่งที่เป็นข้อเด่นคือ จำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาไม่มากจนเกินไป ที่จะได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสาขาวิชาให้เลือกมากมาย ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและเศรฐกิจในยุคนี้

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

“กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ การสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจและนักบริหารธุรกิจที่รอบรู้ ทันสมัย มีคุณภาพ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตบัณฑิตทุกสาขาวิชา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำที่รอบรู้ มีศักยภาพและสมรรถภาพสูง เป็นผู้บริหารมืออาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการบริหาร ให้บริการด้านวิชาการชุมชนและสังคม สร้างงานวิจัยและวิชาการในระดับประเทศ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

MBA International Collaboration

บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานโลก ทั้งด้านการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้แก่

North America

 • University of Pittsburgh
 • University of Wisconsin-Madison
 • Eastern Kentucky University
 • Edgewood College at Madison
 • Tennessee State University
 • University of Houston, Texas
 • Oklahoma State University, Stillwater
 • Ball State University at Muncie
 • Universidad Autonoma ce Guadarajara, Mexico

Europe

 • Mercuria Business School, Finland
 • Aalborge University, Denmark
 • Technical University “GH.ASACHI” of lasi-Romania

Asia

 • Kyung Hee University, Korea
 • Guizhou University, P.R. China
 • Iwate University, Japan
 • Ritsumailkarn University
 • Far Eastern University, Philippines

Australia

 • Macquarie University
 • Edith Cowan University
 • Australia National University
 • University of Newcastle

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

ปรัชญา/ความสำคัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจ และนักบริหารธุรกิจที่
มีความรอบรู้ มีความทันสมัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

Curriculum MBA

2017

National and International Siam University Conference

บทความการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

e-Proceedings for 2nd National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable has been published on the website of this academic conference.

e-Proceeding 13/2020

2nd National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable [click..]

e-Proceeding 12/2020

National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainable” [click..]

e-Proceeding 11/2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ” Professional management in a disruptive world” [click]

e-Proceeding 10/2018

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 “Leading in a disruptive world” [click]

Digital Marketing Resource

short description Thai

รายละเอียด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

short description Thai

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MB

short description Thai

Scroll to Top