เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

A Leader in Education:
MBA Major options

เน้นเฉพาะ

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

MBA Academic Conference

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ได้กลายมาเป็นผู้นำในประเทศไทยในการเปิดสอนหลักสูตร MBA และได้ทุ่มเทความชำนาญในการพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจตลอดมา   บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตผู้นำและผู้บริหารสู่ภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิตของเราได้เเสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วย วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ด้วยทางเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะที่หลากหลายที่สุดในประเทศ สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐเเละเอกชน การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ใช้ทั้งวิธีบรรยายการวิเคราะห์กรณีศึกษากลุ่มสัมพันธ์และเกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยามมีหลักสูตรและ คณาจารย์ในโครงการ MBA ที่มีมาตรฐานสูง ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์และทันสมัย แต่สิ่งที่เป็นข้อเด่นคือ จำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาไม่มากจนเกินไป ที่จะได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสาขาวิชาให้เลือกมากมาย ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและเศรฐกิจในยุคนี้

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

“กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ การสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจและนักบริหารธุรกิจที่รอบรู้ ทันสมัย มีคุณภาพ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตบัณฑิตทุกสาขาวิชา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำที่รอบรู้ มีศักยภาพและสมรรถภาพสูง เป็นผู้บริหารมืออาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการบริหาร ให้บริการด้านวิชาการชุมชนและสังคม สร้างงานวิจัยและวิชาการในระดับประเทศ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

MBA International Collaboration

บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานโลก ทั้งด้านการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้แก่

North America

 • University of Pittsburgh
 • University of Wisconsin-Madison
 • Eastern Kentucky University
 • Edgewood College at Madison
 • Tennessee State University
 • University of Houston, Texas
 • Oklahoma State University, Stillwater
 • Ball State University at Muncie
 • Universidad Autonoma ce Guadarajara, Mexico

Europe

 • Mercuria Business School, Finland
 • Aalborge University, Denmark
 • Technical University “GH.ASACHI” of lasi-Romania

Asia

 • Kyung Hee University, Korea
 • Guizhou University, P.R. China
 • Iwate University, Japan
 • Ritsumailkarn University
 • Far Eastern University, Philippines

Australia

 • Macquarie University
 • Edith Cowan University
 • Australia National University
 • University of Newcastle

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

ปรัชญา/ความสำคัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจ และนักบริหารธุรกิจที่
มีความรอบรู้ มีความทันสมัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

Curriculum MBA

2017

Recent Posts

Allผลงานวิชาการ-เอกสารและบทความInternational ConferenceStudentSiam Business ForumCoursesActivities
ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

เปิดรายวิชาเพิ่มเติม

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 3/2563 (Request for MBA Course Semester 3/2020)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ MBA | COACHING SIAM FOR BUSINESS DEVELOPMENT

เรียนต่อบริญญาโท สมัครเรียน MBA

เปิดรับสมัคร เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

2nd National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable

2nd National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable

National and International Siam University Conference

บทความการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

e-Proceedings for 2nd National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable has been published on the website of this academic conference.

e-Proceeding 13/2020

2nd National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable [click..]

e-Proceeding 12/2020

National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainable” [click..]

e-Proceeding 11/2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ” Professional management in a disruptive world” [click]

e-Proceeding 10/2018

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 “Leading in a disruptive world” [click]

Digital Marketing Resource

short description Thai

รายละเอียด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

short description Thai

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สากล TRE Mini MB

short description Thai

Scroll to Top