Search

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (CD proceedings)

THE 11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019

Professional Management in a Disruptive World”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม

 

   คลิกดาวน์โหลดฉบับเต็ม  / Link สำรอง  (size 16.1 MB )

บทความ/Article

Number
ID
Name
Completed items
1A001สุกิตติ คงสถิตมั่น, รศ.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจงhttps://drive.google.com/open?id=1F2dbv7LE06BhiAHa6GVNN5Hvn6AaGfLm*
2A002Robert Mikola,
Asst. Prof. Om Huvanandana
https://drive.google.com/open?id=1hhJ_f2loevtKNaRMmj4b8K6MiiUeC3iM*
3A005Erlend Haartveit, Dr.Tanakorn Limsarunhttps://drive.google.com/open?id=1ou7BDwKS4ZgCqqf6FbRB3nUDnINn_5ee*
4A006นัฐชัย เฮงไพจิตร, ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์https://drive.google.com/open?id=1EX4Ue_FBRoRESroQ_oxjHn9I9nISBOa2*
5A009พิศมัย โกมลศรี, ธัญวรัตน์ สุวรรณะhttps://drive.google.com/open?id=14fzql8ryf4N4T_U38kYQwqvEGgT8_bou*
6A012ฐิติรัตน์ จันทโณ, นันทวัน เหลี่ยมปรีชาhttps://drive.google.com/open?id=108uemHfCh7rNQFTVhLyf6fOW6gPdp4fQ*
7A015ภันทิลา ช่อกระถิน, ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์https://drive.google.com/open?id=18gi00FSSuyoA3Fs8uOizexQavH_890cw*
8A016นนฑพร ปิ่นวิเศษ, ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์https://drive.google.com/open?id=1fNoRHUju_yaXP6vqUYdK7mj3kP2U40zK*
9A020ณัฐพงษ์ บุญทำ, ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวางhttps://drive.google.com/open?id=1p0cvA1vzGpTtED0U8lotgK8xj-MU57gI*
10A023EI THIN ZAR KYAWhttps://drive.google.com/open?id=1H7JU3c7i8W4sRwLXLgeZBwYtLueK09lW*
11A026Yar Zar Aye Chohttps://drive.google.com/open?id=1YNrxx6qz-InreK-WOGMSYVYNOToMQF_Z*
12A028MORM SAVONN https://drive.google.com/open?id=13nm1qw7MBake6QRUINReMTMdTAIhoquO*
13A031Han Phyo Winhttps://drive.google.com/open?id=1ESLSc5m7JdknzhdjLcnoWmEtWYWApwno*
14A032มนัสวี ทรงไตรย์, ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะhttps://drive.google.com/open?id=1N9kjhGPImT_IiA8Hom0STzFTNAoivmDU*
15A033Myintmo Nyi Nyihttps://drive.google.com/open?id=1Iuaz1PJjJPpZSy1zNz_IQMqOL6Fl_b_m*
16A042กิติชัย ศรีสุขนาม, อิสราภรณ์ ลาดละคร,
นันทนา วิจิตรวาริช, อุทัยรัตน์ สรแพทย์
https://drive.google.com/open?id=1LHHsMvLDrSV-1aCKE4hvMvycm4FAzgYo*
17A193ธนพร จันทร์สว่างhttps://drive.google.com/open?id=1DOZCE70szzzSpf0UK-NvDlcJaenAGhqk*
18A043สิริมา พรนิคมhttps://drive.google.com/open?id=1ag-t6NzLY_DjxCHYmIOiw1-Cx1WVOgkZ*
19A047จันทร์สุดา ยอดราช, พรไทย ศิริสาธิตกิจ,
นิสากร กล้าณรงค์, ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
https://drive.google.com/open?id=1epY-CJLom3ltFfUzkdy5TPfvj29UZl5S*
20A051จุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ และดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรืองhttps://drive.google.com/open?id=1hmqUPq0qRErC4dLOdgnCRuTJJffdYL5S*
21A052สิริพร สเทียนรัม และดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะhttps://drive.google.com/open?id=1fef8EPWvVynGRx41mkIhfjDKi48wOiE8*
22A055เอมอร ยางกิจวิบูลย์ และปรียานุช อภิบุณโยภาสhttps://drive.google.com/open?id=1TFw6PNZRqL0jFe0NQStQ71MDi4uRyuar*
23A060นุศรา องศ์ประเสริฐผลhttps://drive.google.com/open?id=1Y3K5epgF0bXWvXX_4EQqAV_plk9pzS2U*
24A061มะริสา สิริรัตน์, ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะhttps://drive.google.com/open?id=1vFRo3a8qOuf_U7eDuKIRTaznkpABoOdq*
25A063ศิริรัตน์ พิพัฒน์พันธ์, สมชาย เล็กเจริญhttps://drive.google.com/open?id=1ULJIC9QV30alLADqzS0RmVZyL3S-acXt*
26A064เกศสุดา หงษ์ชูตา, ดร ศรีสวัสดิ์https://drive.google.com/open?id=1rt8yF4y7SpMEPqPSN9DS0vi9nUjnajjp*
27A067เมธิชา อุบลเลิศ, ชัยวัฒน์ อุตตมากรhttps://drive.google.com/open?id=1j6mCEn5PkWDAiPz0qbW6wu0-KbliILyQ*
28A071สมชาย จิตตสุข, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1KUEKE8atJ_Ws5YfvNIke1Qb1_n8Z-na4*
29A074ฐิติ คูหาเรืองรอง, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1zj2TvER8DssBYhtBWGstZCjqt4CCYPbq*
30A079ฐานานันต์ หุณชนะเสวีย์, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=14rPaIgVZSJgsqLFBZveYLSQfGTWpUlbw*
31A082ZHENG YUXIAOhttps://drive.google.com/open?id=1q77nuh38gcHLc2dBX4aL7CWqSzV02LLm*
32A118อนุวัต สงสมhttps://drive.google.com/open?id=1BIQWCUv_bwMhGsRLRThhMrTJ0AgRW14I*
33A120เชิดศักดิ์ รุ่งเรืองสาร, ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญhttps://drive.google.com/open?id=1RNBMIVn8LHB5gOFkROVKPUcL4pse4PvW*
34A121เอนก สุทธิวรรณ, ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์https://drive.google.com/open?id=1vEu_yU9PKz3o8eJXb34JNMd-k_NEzd19*
35A124พิมพ์พร วิภามณีโรจน์, ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์https://drive.google.com/open?id=10lAOyvP9ZsToWdyyvPzpTWUkfok4ql4u*
36A126ตวงทอง สรประเสริฐhttps://drive.google.com/open?id=1MHHD0XZA1Nf7LcXQ7ftuQWl2eclwUS3g*
37A127Abdi Karim Jama Salah & Ass. Prof. Dr.Om Huvanandhttps://drive.google.com/open?id=1DzzpMf4GpI_lfhRbFMomi83nOEQJzImL*
38A129ณัดดา ทิพย์จันทาhttps://drive.google.com/open?id=1lJEEB2HCbDc0QROd61PYXgfADIk2oMMY*
39A131ศักดินนท์ อริพงษ์, จันทร์จิรา จูมพลหล้า,
พัดตาวัน นาใจแก้ว
https://drive.google.com/open?id=1j7el47nThQvTiWRMYgbe4hhRuWr2KxlC*
40A136ธงชัย โพธ์เทศ, สมชาย เล็กเจริญhttps://drive.google.com/open?id=10umRdwLC4HZbHygyu8hHz2Rhd6TsQb0O*
41A138ธันยพร ตู้จินดา, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=113s2QCMLpnr6_u9STDe-sOzNFwKnry2a*
42A144ลลิตา พุทธชาติ, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=1-SNXiY29R70wEITeVPAvwEvOuN9WqDr-*
43A153สิรามล นุ่มพันธุ์, สุพิชญา แก้ววัน, ปิยพล ไพจิตรhttps://drive.google.com/open?id=1W2cbhSq-qUeX3_X1UFeJUTJEkROzUBwf*
44A157พิชิต เห็มนุช, จันทร์จิรา จูมพลหล้า,
พัดตาวัน นาใจแก้ว
https://drive.google.com/open?id=10khfHP3-3Ty3IGt_CUR-fwy5o0VbXaAr*
45A158นฤพันธุ์ กลิ่นขจรhttps://drive.google.com/open?id=1qtZWi3vqY13LRD6kxdFE19NjoNWs7JmT*
46A160ณัฐธิดา เลาหวรรณธนะ,
ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
https://drive.google.com/open?id=1iDqUUTHH7xTtSXhhUXjmB-JkQRUx79SN*
47A161ชาญณรงค์ เลาหวรรณธนะ,
ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
https://drive.google.com/open?id=1eQbvJw24jHbhYVesvJq1gq20hYf7Fq31*
48A162ศศิวิมล เปียหมื่นไวย, กัลยากร สุทธิ์พงศ์https://drive.google.com/open?id=1vYFLXYJZRxzQXhmvn3bljNYYJS6PvOlO*
49A163พิมุกต์ ชัยศักกรีนนท์, จันทร์จิรา จูมพลหล้า,
พัดตาวัน นาใจแก้ว
https://drive.google.com/open?id=1pBqCYrLsKPYidtuS5IeZILVHDeAL-xTv*
50A165ศิริรัตน์ บุญสา, นิสากร สุวรรณสิงห์,
กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล
https://drive.google.com/open?id=1E6w5vZaRqI9v0LidiRkKdVZ6TbZCQiom*
51A166โกมลมณี เกตตะพันธ์https://drive.google.com/open?id=1Rb59_3xL_JzytPPxsAf4PpR24wgrT9KO*
52A170พิชญา วรรณพงศ์เจริญ, ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา,
บารมี วรรณพงศ์เจริญ, ชลธิชา ธรรมชาติ
https://drive.google.com/open?id=1cQvvfkCUR-9yVRk2TbpvMbBpC6JkswpV*
53A171สิริรักษ์ รัตนานิคม, บารมี วรรณพงศ์เจริญhttps://drive.google.com/open?id=1e0k7r3mO4UYWbaVn8T5FvrVIZUAowhI4*
54A172ทิพย์สุดา โพธิ์วิล, ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์https://drive.google.com/open?id=1UA2a_3ZjWkuQ6YdXedk-b2sNQ8TRCqmt*
55A175Henry Okwudili Chukwugbohttps://drive.google.com/open?id=17mkWPkaioSPTAXJ5Od1lBQn5KODpCXdT*
56A180วัชโรบล ชุ่มอินจัก, ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์https://drive.google.com/open?id=14fo-Rd_rbgRgzPTryXZt6Kwo3SEQvEsJ*
57A181อรทัย ใจเอื้อเฟื้อhttps://drive.google.com/open?id=1gcgEUwgnschWyjmpFXi-H4DKVXD95afQ*
58A183จันทรพร ติณจินดา, ดร.สายพิณ ปั้นทองhttps://drive.google.com/open?id=11_G7rbVJLL2_fqTeIS5bMtxCEvDxUOxD*
59A185ปิยะณัฐ บ่อพิมาย, แสงกฤช กลั่นบุศย์,
กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์, ปรัชญา ธงพานิช
https://drive.google.com/open?id=1oDSDUDYVWUYHV4ve0pSbU0Pf2sGHR3SG*
60A188เฉลิมพล ชื่นวงศ์https://drive.google.com/open?id=1Yk6MclqMfD8t1s8biJpj8hS5JJxtUcKt*
61A189ทิพวัลย์ ทองนอก, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลาhttps://drive.google.com/open?id=1sosptz5aoNtxqSHAybUhoZglOBS8hA23*
62A190ปนัดดา ศรีแจ่ม, ดร.ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์https://drive.google.com/open?id=1AjPbS5GBOsalIxXCqPYBi9vWWRq9JMzB*
63A196Missni Yingyinghttps://drive.google.com/open?id=17wb7h4j-UZnOqypc3R80BlMkt6M09m8b*
64A197Hu Caimeihttps://drive.google.com/open?id=1azz7PiyMuHDlINkPUOy2eCfHxrPJuQku*
65A198Wen Shimeihttps://drive.google.com/open?id=183yl4b_24B0l3ut6oNfJRIV73uGhb5SO*
66A199นุชนาฏ สุทธิวงษ์, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=1-KaPUR3Ry2C91KmJe75aryggBZbGcQDa*
67A200Emmanuel Nweke Okaforhttps://drive.google.com/open?id=15eX8pyOWBuumwKb7iAuPKfGAt7k8s7IN*
68A203ปิยะนุช ศิริราชธรรมhttps://drive.google.com/open?id=1zUd3WfGy56YTLYJO-6y2iiCl4z42yZVk*
69A204Darcy Awah Achunguhhttps://drive.google.com/open?id=1OJqPSAj5OcqKNN0p4jFd3eAYZ2Va5qJ1*
70A211วนิดา บวรสกุลวงศ์https://drive.google.com/open?id=1_sf_SZgkDaWgyC44c9wsDjVKkJQv_kHu*
71A214ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐhttps://drive.google.com/open?id=1vTHsdkx2U4vUPB-17VD_qq0YLOASsjBt*
72A215ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักดิ์ พระเนตร,
อมรรัตน์ พรประเสริฐ
https://drive.google.com/open?id=1q709gTXHyxGhtY3uhj_OQ4tDfPL2s78S*
73A219Anthony Obinna Nnabuifehttps://drive.google.com/open?id=1tqO_zMTW6ru9BunwkRikjIbQ62se4_7s*
74A222โชคดี คู่ทวีกุล, สุทธิภาสน์ พงศ์เจริญวานิช,
สุภาวดี ปิ่นน้อย
https://drive.google.com/open?id=1D1tKC9gb3BHauyqepfzTe_ZsCtTrh8IX*
75A039สุภารวี ทับทิม, อุทัยวรรณ สายพัฒนะhttps://drive.google.com/open?id=1sbOlyDS8mCk45S8-pyJ-CsHts251ocxg*
76A094ธนิกา เกตุเนียมhttps://drive.google.com/open?id=1PqOTCQ-zBbSnddLMLQTA1Xf_Q-Um1xTg*
77A080ณรงค์ศักดิ์ ล้้าเลิศ, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1pcb140K89myqSfAwTBMkAuJQ-9y4CfK0*
78A084Huang Hongyihttps://drive.google.com/open?id=1CoKtX3GDPuAXWXXu12jEctZGSvrvK9Wa*
79A086ณัฐิตา ชูบุญเลิศ, ธงชัย ศรีวรรธนะhttps://drive.google.com/open?id=1efQaSmqDVBh3G8K4vDxBHCPc84bZR2_R*
80A092ชุติมา แฝงจันทร์https://drive.google.com/open?id=1mr8u8RGLbidm-pwcai7PL7fPmeA3ew3X*
81A110ณัฐธิกา เกตุนวล, ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์https://drive.google.com/open?id=1aJOAY4uO4JPZHYfFaamuvJ1wGnsQPa1Q*
82A111ชวิศรา ฤาชา, ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์https://drive.google.com/open?id=1RGIH9G3-gyEDaRoXMyNDtnWsWgxfopB_*
83A113ธนาภา ชุมนุมศิริวัฒน์, ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์https://drive.google.com/open?id=15MDGvhBg8wOgXcIn-s3zUPcy1Qfphiot*
84A117วันวิสา ก้อนนาคhttps://drive.google.com/open?id=1zT7DMViGO1__uL1OAEYeURZM56HUWBFK*
85A048ฑาริกา บุญพันธ์, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1-68XTl9vsOqyXw7V2QUlhaWiALCu6uaa*
86A133Asst. Prof. Dr. Papada Pitchayachananon,
Mr.Puttipong Anantasopon
https://drive.google.com/open?id=1iVAyC9gzsflahi435e4PSaQnCBcocqsa*
87A206Michael Slaterhttps://drive.google.com/open?id=1DwtbC1N-Rb5lETx38kG8HRS9e-8WDMBx*
88A066ธีรพงศ์ ชึรัมย์, ชัยวัฒน์ อุตตมากรhttps://drive.google.com/open?id=1eCVX1rMmmq51HaVSgHpLeC4RBsMxxeGz*
89A070ชวภณ แต้โนนฝาว, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม,
ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง
https://drive.google.com/open?id=1Uyy8VHW8NJiiVEFJVJCIqIv8EZbt-mPf*
90A076รัตนาภรณ์ สุขศีลล้ำเลิศ, อุทัยวรรณ สายพัฒนะhttps://drive.google.com/open?id=1bEGsCFqOQltdgREt8ugvKypfPU2gb5wn*
91A077นวลหง ปุญญา, ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะhttps://drive.google.com/open?id=1rpdsvdmp3bf6mlJFNgaXoWhrvnlIBoFZ*
92A083ศัลยพงษ์ เพิ่มความสุข,
ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
https://drive.google.com/open?id=1rwAgBoxvcY0ley-KDvySxjyRNjcO-ZtB*
93A089วิภาวรรณ แก้วภู่, ชลลดา สัจจานิตย์https://drive.google.com/open?id=122nJCFvrTDl8TNX9yU9cxtAVBdALc5Yj*
94A096จตุพร สุธีสิริมงคลhttps://drive.google.com/open?id=1hSto-jrHgrOi1tp6ZeLjNBMnpmFCQ5WP*
95A098นายแพทย์ สุชาติ ชื่อลือชา, ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญhttps://drive.google.com/open?id=1_iiVvJyWyu2jYkSszadMkxxP0yrjReZo*
96A101เพ็ญธนา น่วมมะโน, สมชาย เล็กเจริญhttps://drive.google.com/open?id=1ZtAs_uB-DqlRun4hvkPAd0awG-QKLxX1*
97A104วาริช เลิศโสภาhttps://drive.google.com/open?id=1ZAm7QEfL5MvyxBVLw8ezqiYYs-uNWuNL*
98A107สุภาภรณ์ ชาวนาฝ้าย, ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=1J935RUCJrInRtt3YdpCP_D5IhhKYVwMW*
99A108ปุณยนุช ไตรทิพย์วิทยากร,
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
https://drive.google.com/open?id=1bA3Wb5a_zIEY4zsxgPe94vlAuF2zrJIr*
100A109จุฑารัตน์ แวววิเชียร, ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญhttps://drive.google.com/open?id=1ekD0QhYY57v1pFrqbp0Xa8PFA5kJiqH6*
101A119จามจุรี เภอเกลี้ยง, ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัยhttps://drive.google.com/open?id=1umyLb48FJI94OEfy9b5jiND7E4k5WSZ4*
102A004Zhuang Shuhuihttps://drive.google.com/open?id=10dicaYvbFQRfjF5N9zSpWY9hbtRwx1Hv*
103A137นัยเนตร แซ่เฮง,
ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
https://drive.google.com/open?id=1L9l6y6-yNyejfSS5JAoVx5bAjW6ZUuVw*
104A139Hongya Chenhttps://drive.google.com/open?id=1orycB9UnhZOUEd_rhmWJ7eDfV0BOio4M*
105A142เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศินhttps://drive.google.com/open?id=15_Nnfc7CsjBVWzqC-tgwRBEt_TRjHRPX*
106A145FAN TIANJUNhttps://drive.google.com/open?id=1d7V-JP2bg9vlbv8HrXppznle-nzuz6OY*
107A152Alessandro Carlessohttps://drive.google.com/open?id=1qcxBJX6IPtbp6zUk_lOvXwjeiF1qOkLa*
108A164เปรมกมล หงษ์ยนต์, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=1weKYs8wKTNxNPvEoxNuVG17VPwT50IOd*
109A173เอกกวิน อนันต์ตระการกิจ,
ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
https://drive.google.com/open?id=1PUKsf1BiKCgfykiu8BqCXAscMUVQ5V8F*
110A182นันฐิกา ศิริhttps://drive.google.com/open?id=1xcbmGOxGaxkjur_W7OmGdc6xzyIEmh1A*
111A213พรนับพัน วงศ์ตระกูล, สมาน ฟูแสง,
มนัส สุวรรณ, ณัฐิยา ตันตรานนท์
https://drive.google.com/open?id=1so7LqLhyRiY1Nozcgn5Q9KJ4Ejx_J-xE*
112A078ปาริชาติ จินโนรส, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1BULpPhyGvcOaT7tPmqqvjdD5ae6kfzvu*
113A035Ahaiwe Ikenna Joshuahttps://drive.google.com/open?id=1iCxdxgE5ignVS59ua6Mx__8Pefj21k2T*
114A177Gao Guang Hui and Li Chiao-Minghttps://drive.google.com/open?id=1fCw4yPWDzcaGN4-yAScMk9Ier43Md0-o*
115A187ธนภรณ์ ลิ้มตระกูล, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1U1v8badYkOPVcQfJyNdXiF3vKQYKpOkL*
116A195Jidapa Chollathanrattanapong,
Lu Guanglei
https://drive.google.com/open?id=1x_lTYdDnQVZG9EbcU6y6ncnUHUzFsFJv*
117A208ดารณี เอื้อชนะจิตhttps://drive.google.com/open?id=1avgq6bRtZAk5i3QJAUXBJhgvbX9XTEcw*
118A128ภากร ฤทธิ์ยากุล, ยุรพร ศุทธรัตน์,
พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์
https://drive.google.com/open?id=1q0085zj-qHkNM05_kt2WGhLuIhG2MzWx*
119A046อริสรา รัชพันธ์, ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรืองhttps://drive.google.com/open?id=1xHjWcpSQ9DmDR088P9coSCCMGa3M-GlP*
120A141จิรวัฒน์ จุฑาวุฒิกุล, สุมามาลย์ ปานคำhttps://drive.google.com/open?id=1z3GWW0XZLZY-A21WR3y5arB45AInja6D*
121A155วรศร แพงพงษ์https://drive.google.com/open?id=1gd9bs3WZ-kTnc8ggXNO9JabHw1MZe3OH*
122A202ไกรเลิศ หาญวิวัฒนกุลhttps://drive.google.com/open?id=19QhlzF0S8QXMWIrGQwnRlgyYEbTxp64c*
123A073วรรณวิภา พูลสวัสดิ์, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1EuQFR9lCLxer54hsEXYJAfQQccJgvg3V*
124A210รชต คีตโชติบัณฑิตhttps://drive.google.com/open?id=1FRtyImlPJr6G8-59oTdwc9DcNaGSoi24*
125A209มิรา เสงี่ยมงามhttps://drive.google.com/open?id=1yxzH_e4bHrC0hWLsUdKr3VBMZGkXBMhE*
126A216นันท์ชนก รุ่งอนันต์https://drive.google.com/open?id=1g5SNNhE03CVEwk8CYD7vipu6cUfQ5Vhf*
127A149Aye Chan Hsuhttps://drive.google.com/open?id=1_FDvY5zZxEvZo4oaMNN6KUy9ZA9xmZOE*
128A154Yunxi Jianghttps://drive.google.com/open?id=1JAB_VwrLFETX1L9aldLervAQ6KhaSY8G*
129A156กรรณิการ์ ปัญญาวิชัย, สุนทร ภูรีปรีชาเลิศhttps://drive.google.com/open?id=1rGXqk2xeVWXnegmPeEjcSmYACoiVdps-*
130A220Hasnain Aminhttps://drive.google.com/open?id=1kUPCUsWy1CrXu0LqRh3MXgKcaIwuThMC*
131A217จันทรพร ติณจินดา, ดร.สายพิณ ปั้นทองhttps://drive.google.com/open?id=1hzWdI8mlBQAWTKTJGQqnNfDx_7Jj62Ya*
132A105Fabrice Bachhttps://drive.google.com/open?id=1x8ougnOH2d24A5fW8VWrMqagmudAg2Sp*
133A019Ogugua Peter Nwachukwuhttps://drive.google.com/open?id=1hl8k-StSL7ZUEOuTsPd4cbIX54TKGjh0*
134A143จิตรา แสงโพธิ์, สมชาย เล็กเจริญhttps://drive.google.com/open?id=1eIyGBk0o470wUPkYYlewGxIsLUORkkqN*
135A186ภูวดล ไวยเนตรhttps://drive.google.com/open?id=1TbGRmERmchPEYoxR99e6XJUfYXywLtfv*
136A159วริศ กะลัมพะเหติ, ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์https://drive.google.com/open?id=1Q2amtxyXS4N4etw12qAfEDQdjOCYHh1w*
137A218Mr. Zhang Li, Dr.Titanun Tomongkhon,
Dr.Chai Thanichanun
https://drive.google.com/open?id=1G9Ou29Ugem9Vn56wg461PqA7Ovp73VXZ*
138A099วริษฐา เขียนเอี่ยม, ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัยhttps://drive.google.com/open?id=1-C5C33VMhFp9f84U8nI_ji9nRyUSuObw*
139A205Li Baoguo, Prin Laksitamashttps://drive.google.com/open?id=1Kl_1r2k7WsP7ekyZONNnxEOKo0Ia_34n*
140A130โชติกา เผื่อแผ่, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=1cr73VYDiPg9-L6PNRQpnJlSv2yI3dsDW*
141A103ชุติมน ฐิติพรวณิชhttps://drive.google.com/open?id=19i8v79yNuEliL9zNWjB9lA3-rk_l7diR*
142A116ฐิตินันท์ วงษ์มั่น, ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญhttps://drive.google.com/open?id=1lP_3ZzqxxFYL0hraHNcNRkKATRr_ZOO4*
143A087Md Masum Howleder,
Assoc. Prof. Dr.Om Huvanand
https://drive.google.com/open?id=1McY8_tpyQ014JOtiQGh1EWo3h-6XuVnw*
144A017Lucksika Bunyanghttps://drive.google.com/open?id=1Qms4pOKpQLe8IpR8KKETzA1cR3pQlbly*
145A018Soe Htikehttps://drive.google.com/open?id=1tsKQXck1t687682tLxm6BRQD-V1Emrd8*
146A146Liushiyehttps://drive.google.com/open?id=12PVyGln-GuCRKinrLPAzNvvkDXD6ufD1*
147A148Nutdanai Phuchonghttps://drive.google.com/open?id=1OEo-mCP2jk3VmVT0q-HxnKamXcJ0lNqV*
148A151Thada Boonthipjumpahttps://drive.google.com/open?id=1q1kpshBhFCRhole8nuzFIoat_PLLHyt7*
149A134Philipp Joe Lieperthttps://drive.google.com/open?id=1wrbBC9BLlrQAQXsu6hUrtDL6VIWY8gpp*
150A123Mehmet Hasan Erdoganhttps://drive.google.com/open?id=1fN2F3Q2Qu4z2sU1KF9N_qCs_3u9TZQrG*
151A167ปณภา ดวงดาว, สิริภัทร นาคเกษมhttps://drive.google.com/open?id=1KJQhzjzDQtzfTx-suXJG_4-BaGlozyjQ*
152A112อัญชลี ศาณศิลปิน, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=1Qfy6-r3sjkXebdONXXTmpbaiYAwYtmzp*
153A169ทวิช เติมธนาภรณ์https://drive.google.com/open?id=1inriComomVXSseAxEaV2gLvhEaQxgF8J*
154A191Huang Rulinhttps://drive.google.com/open?id=1SUVxohI9ngSqYxQ2qBm7w2juDXGMXOPP*
155A102ผกามาศ เชื้อประดิษฐ์, ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญhttps://drive.google.com/open?id=1CvwuAXFFUkWnri-8OWZg3pcFIeTFDU8o*
156A176Huang Jia, Li Chiao-Minghttps://drive.google.com/open?id=17Wtddp9mYcvVyDhvmoti8W4IArRph96o*
157A192สุนิสา ชุมภูhttps://drive.google.com/open?id=1vOSr6wjS2PIHSXkHk3MEVrEwxPCtCyDD*
158A179ภานุมาศ แสนทวีสุข, ดอกแกว บุญปก,
วชิรวิทย ทองบุญ, และศศิธร กนกหิรัญญากร
https://drive.google.com/open?id=17fVwmqfoF_FjL5csHl_zaqrCwS8kL7aD*
159A062จุฑาทิพย์ สุขไป๋, ปรียานุช อภิบุณโยภาสhttps://drive.google.com/open?id=1ghkBVeiPxPOY0fXmpqm1hkKeTya1esy4*
160A178Andre Solomon Papali, Dr.Chittipa Ngamkroeckjotihttps://drive.google.com/open?id=1plZbN8YRun-WW5Xhr6e6_A-_f2tXQ9Ax*
161A132Yutong Menghttps://drive.google.com/open?id=1uB7kOAlv0isULxL0crV4aex8OL5m_w7Q*
162A072วนิศรา บุตรแพง, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1f6BgoZgN9GLfLmJs_Gz3wDg0dnowoT_f*
163A081Adangozi Gold Ikwunduhttps://drive.google.com/open?id=1Ggpu9AzmIOL8j-jGNEgAmIJ_6xFpoZOS*
164A223Liqin Wuhttps://drive.google.com/open?id=1h4YjJfyvEn-H6JPVuWE8PQwHsn3A97GL*
165A221Liping Yuhttps://drive.google.com/open?id=1-hGbTwBIWL7AzKENTBtl5e2rVbpRaKYB*
166A100Raj Sankrit, Asst. Prof. Dr.Ohm Huvanandhttps://drive.google.com/open?id=1rGKEcJtfLgfmHTfrlYOKM4JCH61nRi83*
167A135เฉลิมขัย เจริญสุข, ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญhttps://drive.google.com/open?id=12SNmJYRGZfjs5ticDQWKoM9KoupgJV1I*
168A034Sa Phia Kimhttps://drive.google.com/open?id=1-rtElwGGsjHO8fl0eJ4tGyM45t8ZPiA7*
169A038Win Hlainghttps://drive.google.com/open?id=1ehrrK5OhomhShdTaQGduoq_eW2zG5hY-*
170A095Syed Danish Arfathttps://drive.google.com/open?id=1VLtkL04On6AqHGroUhEknOSJEExb54dR*
171A049Chidi Francis Amadihttps://drive.google.com/open?id=1AD9JvPhRH1xTQRhiSbeWRVOJGcEgINxm*
172A030Dare Oluwatobi Adekoyahttps://drive.google.com/open?id=1kFtXgHT45McXCwtU1nNFEsk1S4N-VUpH*
173A036Trong Trinhhttps://drive.google.com/open?id=1wWIsbYHpmlKUF5usjzO8Krh54KXxqIDT*
174A091Deng Ya Taohttps://drive.google.com/open?id=1ZBfAyVfEglujG3F8LgQwDpoc44E69a2u*
175A097รังสรรค์ สุธีสิริมงคล, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกhttps://drive.google.com/open?id=19yu-byaAxb7gxY14eJCJemJTCv-9sFKA*
176A027Egwuonwu Isaac Anayohttps://drive.google.com/open?id=1tB8CGYLCYphXPq3zpOW4om7ULpzOLjgN*
177A093ปัทมา ปิตุปกรณ์นุกูล, ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรืองhttps://drive.google.com/open?id=1w2kDRhClaJbUy4123eNwgDgDQg29_Rqs*
178A056ณพิชญ์ กรานต์เจริญ, ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญhttps://drive.google.com/open?id=1TYOfawKX8kqup4uMJX_msIPAa0vOQCfv*
179A025May Mya Thethttps://drive.google.com/open?id=1E9wgmoCSXM5MgPfqG3V2WXodZNJJW5at*
180A050Quan Sonhttps://drive.google.com/open?id=1PYCeouRtSK-TiAlcR9pvrFyIpiLha6Mk*
181A075จิราวรรณ จันทร์สีทอง, ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุมhttps://drive.google.com/open?id=1-6SMW-aNgubq8y5C3kDQm_oiditN6i8T*
182A106Vivek Yadav, Dr.Teerachote Phongtaveewuthttps://drive.google.com/open?id=1pwEiDq78LTnzCYuxfrnMaynxIbcq_4NE*
183A024Dwe Leinhttps://drive.google.com/open?id=1WlCIBDYJjTX6j0-dqNWKRbA9fSTu2it0*
184A224พิทยา ผ่อนกลาง, สุนันทา ปาสาเลาhttps://drive.google.com/open?id=1YJG5mJbFJlI3Fk8tg-nbnxkS9hOraZe1*
185A040Chak Sonhttps://drive.google.com/open?id=1NktYvS2XWzJTnTZT9dz_Q2WOZ911Yr0R*
186A022NiNi Myinthttps://drive.google.com/open?id=1q8YLz5jD210Q9q0ceR2BOPGm5cIhtmQ0*
187A125Azeez Taofeek, Tatree Nontasak,
Chitphol Kanchanakit
https://drive.google.com/open?id=1usfgGgqTZsNmwK9UxLrSuIV3Z7t1uCQw*
188A003Kyaw Win Nainghttps://drive.google.com/open?id=1qGIB_kbEqg68vbkyZx7_q8YrEdAoNpCI*
189A174Iffat Kabir and Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanithttps://drive.google.com/open?id=172sPVXl6h-l-ison9ZFu74ICXcB8nP6C*
190A114Wei Yihttps://drive.google.com/open?id=1R31owB16aN2meR2BVPEtkO6hI_yJq_W4*
191A115Liu Jiaminhttps://drive.google.com/open?id=13dVQe6pDKOd_X8dBkQPT9QwFHIiuNf6U*
192A194Guo Hui, Dr.Kuang Jinrong, Yang Fanhttps://drive.google.com/open?id=1Ssng37cyKiK4yPkH36lI9O5-XS87Dnyr*
193A207Yang Jingwenhttps://drive.google.com/file/d/1PLltplH2u3asJc7RQTSU-uw7-eAsj8yn/view*
194A053
นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ, นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา,
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาวิชัย, นางสาวเฌอณรินทร์ วรรณรัตนางกูร,
นางสาวพรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์, นางสาวณภัสวรรก์ สุภาแสน,
นางปิยะนันท์ ภักดีบำรุง, นางสาวณัฐฐิพร บัวสุวรรณ,
นางสาวณัฐิกา ลี้สกุล, นายคมสันต์ ไวฉลาด,
นางสาวดวงกมล เจียมเงิน, นางสาวพิชญ์นิตา สองสนู,
นายชวลิต ศรีคำ, นางสาวอรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร,
นางสุจุฑา สีทองสุรภณา และ นายกิตติภูมิ บุญรักษ
https://drive.google.com/file/d/1ol1c7rzUf7ei_VOaIn5SNXJl0oej-C1M/view*
195A150Ziyi Zhanghttps://drive.google.com/open?id=1eToaA8eDhoFSSb7nuP5ks0P1-EXY7IEI*

 

หมายเหตุ

 1. ผลงานฉบับสมบูรณ์ที่นำเสนอจะเผยแพร่ในรูปแบบ Full Paper Proceedings
 2. ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน

3. คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับและตีพิมพ์บทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่คืนค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน


Payment

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารว่าง กระเป๋าเอกสาร เอกสารสำหรับการประชุม ใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก ซีดีรวมบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในรูปแบบประชุมวิชาการ (Full Paper Proceedings)ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความสามารถส่งบทความที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน บทคัดย่อควรมีความยาวไม่ เกิน 300 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีคำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน 5คำ โดยทั้งบทความภาษาไทย และบทความ ภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของ การพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา ผู้ส่งบทความจะต้องเขียน อ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/APA_ style#Reference_list) และจะต้องตรวจสอบความถุกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง ในกรณีที่ผู้ส่งบทความต้องการ อ้างอิงเอกสารภาษาไทย ควรใช้ชื่อตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น (อำพล, 2557) และ (เฉลิมพร และคณะ, 2557) ในกรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป เป็นต้น รวมทั้งควรกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือ บทความวิจัย

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้เขียน (Author (s)) ใช้ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด รวมทั้ง E-mail ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้
 3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ
 4. คำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 5 คำและระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ
 5. เนื้อห(Contents)
1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ A4 จำนวน 8 ถึง 10 หน้า

2. กรอบของข้อความในกระดาษ A4 กำหนดขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว

3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์

4. ตัวอักษร ใช้ ไทยสารบัญ นิว (TH Sarabun New) เหมือนกันตลอดทั้งบทความ และพิมพ์ตามที่กำหนด

5. ชื่อเรื่อง (Title)

 • ภาษาไทย ขนาด 16 พอยต์, กำหนดกึ่งกลางหน้า, ตัวหนา
 • ภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยต์, กำหนดกึ่งกลางหน้า, ตัวหนา

6. ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

 • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง
 • พิมพ์ที่อยู่ ภาษาไทย (สังกัดภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง
 • อีเมล ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง

7. บทคัดย่อ

 • ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
 • Text บทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดขอบซ้าย , ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
 • Text บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดขอบซ้าย , ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

*** บทความภาษาไทยต้องมีทั้งบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ***

8. คำสำคัญ (Keyword)

 • ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้คำที่เกี่ยวข้องกับบทความ อย่างน้อย 3 คำ ขนาด 14 พอยต์, ตัวธรรมดา

9. รายละเอียดบทความ

 • หัวข้อใหญ่ ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
 • หัวข้อรอง ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
 • ตัวอักษร ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
 • ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

10. ภาพประกอบและตาราง

 • กรณีมีภาพประกอบและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ ชื่อภาพประกอบให้ระบุไว้ใต้ภาพ และจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้า ใต้ตารางหรือภาพประกอบให้บอกแหล่งที่มาโดยพิมพ์ห่างจากเส้นคั่นใต้ตารางหรือชื่อภาพประกอบ 1 บรรทัด ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ตัวปกติ

11. การพิมพ์อ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ

 1. ใช้การอ้างอิงแบบลำดับหมายเลข โดยระบุอยู่ท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่นำมาอ้างอิง เริ่มจากหมายเลข 1, 2, 3 ไปตามลำดับการอ้างอิงก่อน-หลัง และจัดลำดับหมายเลขอ้างอิงอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น สภาพเศรษฐกิจในอดีตของประเทศไทย [1] ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 [2]
 2. เมื่อมีการอ้างอิงซ้ำจะต้องใช้ลำดับหมายเลขเดิมในการอ้างอิงทุกครั้ง
 3. การอ้างอิงแทรกในตารางประกอบหรือข้อความบรรยายชื่อตาราง หรือข้อความบรรยายชื่อภาพประกอบต้องใช้ลำดับ หมายเลขสอดคล้องกับลำดับหมายเลขที่ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื้อหาของบทความ
 4. การอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ ถ้าอ้างอิงต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (Hyphen หรือ -) เชื่อมระหว่างรายการแรกถึงรายการสุดท้ายที่อ้างอิง เช่น [1-5], [7-12] เป็นต้น ถ้าการอ้างอิงมีลำดับไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (Comma หรือ ,) คั่นระหว่างรายการแรกกับรายการถัดไป เช่น [5,7], [4,10,12] เป็นต้น

12. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (อ้างอิงจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555)

 1. เอกสารอ้างอิงทุกลำดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความจะต้องมีการอ้างอิงแทรกอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหาของบทความ
 2. จัดพิมพ์เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงก่อน-หลัง ตามลำดับหมายเลขที่ได้อ้างอิงแทรกอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหาของบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง กำหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ, ขนาด 14 พอยต์, ตัวธรรมดา
 3. หากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปที่ย่อหน้าแรก กำหนดเว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 7 ช่วงตัวอักษร (เริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8)

Paper Template and Format*

 1. Thai Language: TH Sarabun New 16 Bold for Headings, topics, and subtopics TH Sarabun New 14 for contents/ Table or figure in the middle of the paper
 2.  English Language: TH Sarabun New 16 Bold for Headings, topics, subtopics and TH Sarabun New 14 for contents/ Table or figure in the middle of the paper
 3.  Paper should be between 8 -10 pages include an abstract and references.
 4.  Paper size is A4
 5.  Abstract* should be in English, in Chinese or in Thai with English Translation

Download Paper Guidelines

 • ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ ภาษาไทยคลิกที่นี้
 • Paper Guidelines EnglishClick Here

Template

 • รูปแบบบทความ ภาษาไทย คลิกที่นี้ 
 • Template English Click Here

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน เป็นผลให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการ การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ความรู้ การเปิดเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหตุนี้ การจะพัฒนาการบริหารงานและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและงานวิชาการ สามารถเป็นแรงขับเคลื่อน และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อทั้งองค์กร บุคคล และสังคม

ดังนั้นการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองประโยชน์ข้างต้นนั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Professional management in a disruptive world” เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการความคิดเห็น ประสบการณ์ ความชำนาญ และการบริหาร

กลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

 1. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จะได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนาและผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอและพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการและวิจัย
 3. ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนา องค์กร บุคคล และสังคมส่วนรวม
 1. รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวณิช ที่ปรึกษา
 2. ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล ประธาน
 3. ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองประธาน
 4. ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร รองประธาน
 5. อาจารย์ประทานพร โสภาจิติ์วัฒนะ รองประธาน
 6. ผศ.ดร.โอม หุวะนันทร์ กรรมการ
 7. ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม กรรมการ
 8. ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล กรรมการ
 9. ดร.สุริย์วิภา ไชยพันธุ์ กรรมการ
 10. ดร.ณกมล จันทร์สม กรรมการ
 11. ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์ กรรมการ
 12. ดร. กานต์จิรา ลิมศิริธง กรรมการ
 13. ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา กรรมการ
 14. ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ กรรมการ
 15. อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง กรรมการ
 16. นางสาวธิรินทร์ญดา ธนาภาฐิติวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการ
 17. นางสาวจิรภัทร์ สวัสดีวงค์ ผู้ประสานงานโครงการ
 18. นางสาวณัฐกุล อินทรชิต ผู้ประสานงานโครงการ
 19. นางสาวพรรณราย เที่ยงสมพงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ

Post Views: 1,594