การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (CD proceedings) 11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (CD proceedings)
11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562
เรื่อง Professional management in a disruptive world
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม

   คลิกดาวน์โหลดฉบับเต็ม  / Link สำรอง  (size 16.1 MB )  

บทความ/Article

 

โพสกิจกรรม:  11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019

ภาพกิจกรรมภายในงาน:  https://drive.google.com/drive/folders/1Id0VyX8ZvzfQT6XaXGEbFiIQR4BH_ZnY

THE 11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019

Professional Management in a Disruptive World”

Venue: 19th Building 3rd, 4th, and 6th Floor

Presentation time table

MBA-อาคาร 12+19 มหาวิทยาลัยสยาม
THE 11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019

 1. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดๆมาก่อน
 2. เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย โดยที่ไม่ได้มีการคัดลอกมาจากบุคคลอื่น
 3. เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่เกี่ยวข้องตาม ประเด็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 • การจัดการทั่วไป เช่น การจัดการเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศ การจัดการโครงการ การจัดการอุตสาหการ การจัดการการศึกษา การจัดการทั่วไป ฯลฯ
 • การจัดการทางธุรกิจและบริหาร เช่น การบัญชี การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา บริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ ฯลฯ(Fanaticrun, 2562)
 • หัวข้อด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหารเศรษฐกิจ การจัดการองค์ความรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการการโรงแรม ฯลฯ
รายละเอียดระยะเวลา
ระยะเวลารับส่งบทความ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน*15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
ระยะเวลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน และพิจารณาบทความ20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเวปไซด์ (ฉบับแก้ไข) *20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความผ่านทางเวปไซด์1 มีนาคม – 20 มีนาคม 2562
ประกาศกลุ่มและลำดับการนำเสนอบทความ*25 มีนาคม 2562
วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน30 มีนาคม 2562

 

หมายเหตุ

 1. ผลงานฉบับสมบูรณ์ที่นำเสนอจะเผยแพร่ในรูปแบบ Full Paper Proceedings
 2. ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน

3. คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับและตีพิมพ์บทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่คืนค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน

 • 1 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
 • ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับบทความทางเว็บไซต์ http://itschool.siam.edu:8080
 • ชำระค่าลงทะเบียนโดย เงินสด สั่งจ่ายในนาม ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • หมายเลขบัญชี: 005-812028-8
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม ประเภท ออมทรัพย์

Payment

 • Payment period 15 Feb – 15 Mar 2019
 • Registration Fee 2,500 Thai Baht
 • Please attach payment slip with manuscript at http://itschool.siam.edu:8080
 • Account Name: Siam University
 • Account Number: 005-812028-8
 • Type Account: Saving Bank Account
 • BBL Bank – Branch Siam University

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารว่าง กระเป๋าเอกสาร เอกสารสำหรับการประชุม ใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก ซีดีรวมบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในรูปแบบประชุมวิชาการ (Full Paper Proceedings)ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความสามารถส่งบทความที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน บทคัดย่อควรมีความยาวไม่ เกิน 300 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีคำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน 5คำ โดยทั้งบทความภาษาไทย และบทความ ภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของ การพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา ผู้ส่งบทความจะต้องเขียน อ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/APA_ style#Reference_list) และจะต้องตรวจสอบความถุกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง ในกรณีที่ผู้ส่งบทความต้องการ อ้างอิงเอกสารภาษาไทย ควรใช้ชื่อตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น (อำพล, 2557) และ (เฉลิมพร และคณะ, 2557) ในกรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป เป็นต้น รวมทั้งควรกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือ บทความวิจัย

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้เขียน (Author (s)) ใช้ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด รวมทั้ง E-mail ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้
 3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ
 4. คำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 5 คำและระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ
 5. เนื้อห(Contents)
  • บทควมวิจัยควรให้มีการนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
   • บทนำ(Introduction)
   • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
   • สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
   • แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   • วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บ ข้อมูล หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
   • สรุปผลการวิจัย (Results)
   • อภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
   • ข้อเสนอแนะ
   • เอกสารอ้างอิง (References)
  • บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน และเสนอแนะมีประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
   • บทนำ (Introduction)
   • แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   • สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)
   • สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
   • ข้อเสนอแนะ
   • เอกสารอ้างอิง(References)

1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ A4 จำนวน 8 ถึง 10 หน้า

2. กรอบของข้อความในกระดาษ A4 กำหนดขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว

3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์

4. ตัวอักษร ใช้ ไทยสารบัญ นิว (TH Sarabun New) เหมือนกันตลอดทั้งบทความ และพิมพ์ตามที่กำหนด

5. ชื่อเรื่อง (Title)

 • ภาษาไทย ขนาด 16 พอยต์, กำหนดกึ่งกลางหน้า, ตัวหนา
 • ภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยต์, กำหนดกึ่งกลางหน้า, ตัวหนา

6. ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

 • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง
 • พิมพ์ที่อยู่ ภาษาไทย (สังกัดภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง
 • อีเมล ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง

7. บทคัดย่อ

 • ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยต์, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
 • Text บทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดขอบซ้าย , ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
 • Text บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดขอบซ้าย , ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

*** บทความภาษาไทยต้องมีทั้งบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ***

8. คำสำคัญ (Keyword)

 • ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้คำที่เกี่ยวข้องกับบทความ อย่างน้อย 3 คำ ขนาด 14 พอยต์, ตัวธรรมดา

9. รายละเอียดบทความ

 • หัวข้อใหญ่ ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
 • หัวข้อรอง ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
 • ตัวอักษร ขนาด 14 พอยต์ , กำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
 • ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

10. ภาพประกอบและตาราง

 • กรณีมีภาพประกอบและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ ชื่อภาพประกอบให้ระบุไว้ใต้ภาพ และจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้า ใต้ตารางหรือภาพประกอบให้บอกแหล่งที่มาโดยพิมพ์ห่างจากเส้นคั่นใต้ตารางหรือชื่อภาพประกอบ 1 บรรทัด ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ตัวปกติ

11. การพิมพ์อ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ

 1. ใช้การอ้างอิงแบบลำดับหมายเลข โดยระบุอยู่ท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่นำมาอ้างอิง เริ่มจากหมายเลข 1, 2, 3 ไปตามลำดับการอ้างอิงก่อน-หลัง และจัดลำดับหมายเลขอ้างอิงอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น สภาพเศรษฐกิจในอดีตของประเทศไทย [1] ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 [2]
 2. เมื่อมีการอ้างอิงซ้ำจะต้องใช้ลำดับหมายเลขเดิมในการอ้างอิงทุกครั้ง
 3. การอ้างอิงแทรกในตารางประกอบหรือข้อความบรรยายชื่อตาราง หรือข้อความบรรยายชื่อภาพประกอบต้องใช้ลำดับ หมายเลขสอดคล้องกับลำดับหมายเลขที่ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื้อหาของบทความ
 4. การอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ ถ้าอ้างอิงต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (Hyphen หรือ -) เชื่อมระหว่างรายการแรกถึงรายการสุดท้ายที่อ้างอิง เช่น [1-5], [7-12] เป็นต้น ถ้าการอ้างอิงมีลำดับไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (Comma หรือ ,) คั่นระหว่างรายการแรกกับรายการถัดไป เช่น [5,7], [4,10,12] เป็นต้น

12. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (อ้างอิงจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555)

 1. เอกสารอ้างอิงทุกลำดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความจะต้องมีการอ้างอิงแทรกอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหาของบทความ
 2. จัดพิมพ์เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงก่อน-หลัง ตามลำดับหมายเลขที่ได้อ้างอิงแทรกอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหาของบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง กำหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ, ขนาด 14 พอยต์, ตัวธรรมดา
 3. หากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปที่ย่อหน้าแรก กำหนดเว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 7 ช่วงตัวอักษร (เริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8)

Paper Template and Format*

 1. Thai Language: TH Sarabun New 16 Bold for Headings, topics, and subtopics TH Sarabun New 14 for contents/ Table or figure in the middle of the paper
 2.  English Language: TH Sarabun New 16 Bold for Headings, topics, subtopics and TH Sarabun New 14 for contents/ Table or figure in the middle of the paper
 3.  Paper should be between 8 -10 pages include an abstract and references.
 4.  Paper size is A4
 5.  Abstract* should be in English, in Chinese or in Thai with English Translation

Download Paper Guidelines

 • ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ ภาษาไทยคลิกที่นี้
 • Paper Guidelines EnglishClick Here

Template

 • รูปแบบบทความ ภาษาไทย คลิกที่นี้ 
 • Template English Click Here

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน เป็นผลให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการ การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ความรู้ การเปิดเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหตุนี้ การจะพัฒนาการบริหารงานและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและงานวิชาการ สามารถเป็นแรงขับเคลื่อน และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อทั้งองค์กร บุคคล และสังคม

ดังนั้นการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองประโยชน์ข้างต้นนั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Professional management in a disruptive world” เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการความคิดเห็น ประสบการณ์ ความชำนาญ และการบริหาร

 • เพื่อสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ถ่ายทอดและนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และ ศักยภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และสังคมส่วนรวม

กลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 1. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จะได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนาและผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอและพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการและวิจัย
 3. ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนา องค์กร บุคคล และสังคมส่วนรวม
 • คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม และ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 1. รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวณิช ที่ปรึกษา
 2. ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล ประธาน
 3. ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองประธาน
 4. ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร รองประธาน
 5. อาจารย์ประทานพร โสภาจิติ์วัฒนะ รองประธาน
 6. ผศ.ดร.โอม หุวะนันทร์ กรรมการ
 7. ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม กรรมการ
 8. ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล กรรมการ
 9. ดร.สุริย์วิภา ไชยพันธุ์ กรรมการ
 10. ดร.ณกมล จันทร์สม กรรมการ
 11. ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์ กรรมการ
 12. ดร. กานต์จิรา ลิมศิริธง กรรมการ
 13. ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา กรรมการ
 14. ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ กรรมการ
 15. อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง กรรมการ
 16. นางสาวธิรินทร์ญดา ธนาภาฐิติวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการ
 17. นางสาวจิรภัทร์ สวัสดีวงค์ ผู้ประสานงานโครงการ
 18. นางสาวณัฐกุล อินทรชิต ผู้ประสานงานโครงการ
 19. นางสาวพรรณราย เที่ยงสมพงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top