Search

Devidend Policy and Capital Struture บรรยายโดย ดร.พนุกร จันทรประภาพ

 ดร.พนุกร จันทรประภาพ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ (VP Invertment) จาก ธนาคารกรุงเทพ ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง Devidend Policy and Capital Struture ให้กับนักศึกษา IMBA มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Financial Management วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00-12:00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ชั้น 3 ห้อง 306
IMBA, Devidend Policy and Capital Struture

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn