Search

การลงทุน การเพิ่มทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผล บรรยายโดย ดร.พนุกร จันทรประภาพ

 ดร.พนุกร จันทรประภาพ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง “การลงทุน การเพิ่มทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผล” ให้กับนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Financial Management วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-12:00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ชั้น 3 ห้อง 306
MBA บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn