Search

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม โดย สป.อว.

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ห้อง Millennium 1 อาคาร 19 ชั้น 19  โดยประธานกรรมการ สป.อว. กล่าวแนะนําคณะกรรมการ และวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม จากนั้นเริ่มดำเนินการตรวจสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร สัมภาษณ์ บัณฑิต (Online) สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า (Online) โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 อาคาร 19 ชั้น 14 และชั้น 18 ห้อง 19-1404

 • 1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • 1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • 1.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • 1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 1.5 หลักสูตรปรัชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
 • 1.6 หลักสตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

กลุ่มที่ 2 อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 19-1806

 • 2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • 2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 • 2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 2.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • 2.6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • 2.7 หลักสตรอตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์
 • 2.8 หลักสตรอตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • 2.9 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 2.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

กลุ่มที่ 3 อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง Silanon

 • 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 • 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์
 • 3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 • 3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
 • 3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 3.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 3.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มที่ 4 อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 19-180

 • 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • 4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ
 • 4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • 4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • 4.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • 4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • 4.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
 • 4.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 • 4.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 4.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • 4.11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

กลุ่มที่ 5 อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 19-1807

 • 5.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • 5.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • 5.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 • 5.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 • 5.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือสารธุรกิจ
 • 5.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง
 • 5.7 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 • 5.8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการทูต
 • 5.9 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ในเวลา 13.00 น. – 14.00 น. คณะกรรมการฯ เยี่ยมชม คณะ หน่วยงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่

 • • ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหารสยาม (Siam Culinary School)
 • • ห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์
 • • ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์
 • • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBis)
 • • ห้องเครื่องบินจําลอง (Siam Airways)
 • • ห้องสมุดมารวย และห้องปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Lab) MBA
 • • ห้องเรียน (Active Learning)
 • • นิทรรศการหลักสูตร
 • • สํานักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
 • • ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศ
 • • ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม โดย สป.อว.

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปผลการตรวจเยี่ยม ในเวลา 15.00 – 17.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 19 ห้อง Millennium

เกี่ยวกับ การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn