ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา

เบญจวรรณ บวรกุลภา Benjawan Bowonkulpa
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา

Assist. Prof. Dr. Benjawan Bowonkulpa

 

    • เบญจวรรณ บวรกุลภา, วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล , ศิริพงศ์ บุญประกอบวงศ์. (2564). กลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าส่ง B to B กรณีตลาดจำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดและการปรับตัวของผู้ประกอบการในตลาดช่วงสถานการณ์โควิดในรายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14 Empowering Innovation and Sustainability in the Next Normal (น. 1970-1980). รูปแบบออนไลน์,ประเทศไทย (27-28 พฤศจิกายน 2564)

    • เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2562). กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมวิชาการฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี นครปฐม. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. (น.610-625). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 9 กันยายน 2562.

    • เบญจวรรณ บวรกุลภา, (๒๕๖๑). กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารไทยและขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ผลงานวิจัยชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ประเทศไทย, น.209-214, 2561.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related posts

Scroll to Top