Search

โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2022

โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE

การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นนั้นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) แต่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแต่ขาดองค์ความรู้ทางด้านการดำเนินธุรกิจ การออกแบบ และการตลาด ตลอดจนขาดความชำนาญในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ด้านบัญชี ด้านนิติกรรม ด้านบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมีการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) และเร่งสร้างอย่างเป็นระบบ นอกเหนือจากการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว โดยการจัดตั้งโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Accelerator Program) เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะ Pre-Seed เพื่อพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์หรือเงินทุนให้เปล่า (Grants) ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับภูมิภาค ได้แก่พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจาก ศิษย์เก่า กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น
  3. เพื่อสร้างเวทีและเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ
  4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่หรือ Startup ภายในมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ เช่น ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการ
  5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)