Search

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 / Orientation 2022

วันที่ 24 กันยายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดโครงการ ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมปฐมนิเทศทำกิจกรรมร่วมกัน ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ เพื่อแนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ศิษย์เก่า คณาจารย์ รวมถึงบุคลากร ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ นอกจากนี้ยังล่องเรือเจ้าพระยาชมทัศนียภาพ และร่วมรับประทานอาหาร บนเรือ VIVA ALanka Cruise Sunset นับเป็นกิจกรรมเพื่อต้อนรับน้องปี 1 เข้าสู่ครอบครัว MBA SIAM UNIVERSITY

ภาพและข่าวจากเพจ MBA Siam University สำนักงานบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn