Search

MBA-Coaching for Business Development หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม ผู้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับ Thailand Coaching Academy เปิดตัว หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือ MBA Coaching for Business Development เพื่อสร้างผู้นำ Coaching มืออาชีพ ในระดับมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครรุ่นแรกจำนวน 50 คน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนแล้วจำนวนหนึ่ง เปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนพฤษภาคมนี้ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3.45 แสนบาท และจะเปิดรับรุ่นต่อไปทุก ๆ 3 เดือน

 

 

นางพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท Jimi The Coach กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานงานวิชาการที่เป็นพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียน กับศาสตร์ในการโค้ชชิ่ง ที่สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ชีวิต เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง และ บุคคลรอบข้างได้อย่างลงตัว ใช้เวลาเรียนปีครึ่ง

หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ที่เคยเรียน TCA, ACTP สามารถจบได้ภายใน 1 ปี และเมื่อจบหลักสูตรในโปรแกรมนี้จะได้ทั้งปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) และ ประกาศนียบัตรรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation- ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program (ACTP) ด้วย

หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

  •  หลักสูตรแห่งความสำเร็จ “ธุรกิจ–ชีวิต”

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและ TCA ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เกิดจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นกระบวนการค้นคว้าสู่การพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำตนเองไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ผสมผสานศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้ ได้แก่ 1. ผู้บริหารองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องของการนำศาสตร์การโค้ชไปใช้ในองค์กร 2. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ 3. โค้ชมืออาชีพที่ต้องการเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ลงนามความร่วมมือ หลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ

“หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เป็นการนำจุดแข็งด้านไลฟ์โค้ช
ของ TCA มาใช้ในการเรียนการสอน ร่วมกับความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งติด TOP 5 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 93  ของโลก เมื่อปี 2563 โดยนิยามความสำเร็จของหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เราต้องการจะบ่มเพาะคือ การค้นหาศักยภาพตัวเองของผู้เรียน ผสมผสานเข้ากับความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในธุรกิจหรือการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งยังเป็นการจุดประกายระบบการศึกษาไทยจากเดิมที่เป็นการศึกษาในรูปแบบการไขว่คว้าหาความรู้ภายนอก มาเป็นการศึกษาที่มองหาศักยภาพภายในของตนเองเป็นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะก้าวสู่อาชีพโค้ชได้อย่างมืออาชีพ โดยมั่นใจว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดอีกหนึ่งหลักสูตรในแง่ของการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

 


โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ คลิกโทร: 089 333 9999 

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก คลิกโทร: 082 669 2953

หรือพูดคุยทาง LINE@JIMITCA

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn