9-10 กรกฎาคม 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

3 มหาวิทยาลัย ร่วมจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Singapore University of Social Science สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Innovation and Management for Sustainability เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน


รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมวิชาการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่สหประชาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Libing Wang Chief for Educational Innovation and Skills Development UNESCO Asia-Pacific และ Mr.Renaud Myer Resident Representative (Country Director), UNDP Thailand เป็นผู้กล่าวปาฐกถา งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิชาการในโลกยุคปัจจุบัน พัฒนางานวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมและความยั่งยืน  ส่งเสริมและสนันสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สำหรับงานประชุมวิชาการครั้งนี้ แต่เดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 งดใช้สถานที่จัดการประชุม จึงได้เลื่อนกิจกรรมออกไปหลังมีมาตรการผ่อนคลาย และเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร แทน


รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายงานการประชุมทางวิชาการ:

9-10 กรกฎาคม 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top