9-10 กรกฎาคม 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

3 มหาวิทยาลัย ร่วมจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Singapore University of Social Science สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Innovation and Management for Sustainability เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน


รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมวิชาการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่สหประชาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Libing Wang Chief for Educational Innovation and Skills Development UNESCO Asia-Pacific และ Mr.Renaud Myer Resident Representative (Country Director), UNDP Thailand เป็นผู้กล่าวปาฐกถา งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิชาการในโลกยุคปัจจุบัน พัฒนางานวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมและความยั่งยืน  ส่งเสริมและสนันสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สำหรับงานประชุมวิชาการครั้งนี้ แต่เดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 งดใช้สถานที่จัดการประชุม จึงได้เลื่อนกิจกรรมออกไปหลังมีมาตรการผ่อนคลาย และเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร แทน


รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายงานการประชุมทางวิชาการ:

9-10 กรกฎาคม 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top