สมัครเรียน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษา ช่วงรับสมัครและสอบข้อเขียน เปิดภาคเรียน
1
1 พ.ค. – 10 สิงหาคม
กลางเดือน สิงหาคม
2
1 ก.ย. – 10 ธันวาคม
กลางเดือน สิงหาคม
3
1 ม.ค. – 10 เมษายน
กลางเดือน สิงหาคม

1. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 2 ฉบับ

4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าว ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

นักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน
มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมัคร ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี

2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ

2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม

3. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

นักศึกษาเทียบโอนปริญญาโทที่สอง
มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาโทที่สอง

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ

2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1 2 3 4 รวม
จำนวนวิชา
3
4
4
3
14
ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
47,025
62,700
62,700
47,025
219,450

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

Scroll to Top