Search

สมัครเรียน ค่าเทอม

กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษา ช่วงเวลา เปิดภาคเรียน
1
1 พ.ค. – 10 สิงหาคม
กลางเดือน สิงหาคม
2
1 ก.ย. – 10 ธันวาคม
กลางเดือน สิงหาคม
3
1 ม.ค. – 10 เมษายน
กลางเดือน สิงหาคม

ค่าเทอม

ภาคการศึกษา จำนวนวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
1
3
47,025
2
4
62,700
3
4
62,700
4
3
47,025

รวม 219,450 บาท

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย ขนาด 1X1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ส่วนลดพิเศษ**

โอกาสในการศึกษาต่อมาถึงแล้ว หลักสูตร MBA ขอประชาสัมพันธ์ ทุนส่วนลดทางการศึกษาพิเศษ 10-25% ของค่าหน่วยกิต** 

 

สถานที่รับสมัคร

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา : Admission Center ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถ.เพชรเกษม บางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาทำการ (Open Mon – Sat at official hours)

Website:        admission.siam.edu/apply

Facebook:      Siam University Admission

E-mail:           admission@siam.edu

Tel:               02-8678000, 02-8678088 ext. 5151