ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย

  

 

 

  

 

 

ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

 

วุฒิทางการศึกษา 

  • บธ.ด. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุรัสวดี ราชกุลชัย

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top