Search

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

    

 

ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาบริหารธุรกิจ

 

วุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์ทำงาน

 • Ph.D. (Strategic Management)  Swinburne University of Technology, Australia
 • MBA. (International Business) Swinburne University of Technology, Australia
 • MBM (Enterprise Management) Swinburne University of Technology, Australia
 • GDM (Management) Swinburne University of Technology, Australia
 • บธ.บ. (การจัดการและการตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs  รายสาขา และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาคกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการ SMEs Corner (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการ Business Warning Center (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการศูนย์ข้อมูล SMEs แห่งชาติ (สสว.)
 • หัวหน้าโครงการสำรวจวิจัย SMEs รายสาขารายภูมิภาคด้าน Competitiveness, Productivity, และ Human Resource Development (สสว)
 • อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม สาขาบริหารธุรกิจ
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายศึกษายุทธศาสตร์ SMEs รายสาขา (สสว)

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn