ดร.วิจิตร สุพินิจ

 

 

 

 

 

ดร.วิจิตร  สุพินิจ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

 

วุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์ทำงาน

 • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) เกียรติคุณ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • M.A. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, Yale University, USA.
 • B.A. (Econ) Hons, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์, Manchester University, UK.
 • ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทจีสตีล จำกัด (มหาชน)
 • อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2546-2550)
 • อดีตประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง (2546-2550)
 • อดีตประธานกรรมการและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2533-2539)
 • อาจารย์ประจำพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ประสบการณ์สอนกว่า 40ปี

ดร.วิจิตร  สุพินิจ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ The Forestias by MQDC

ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

25 ก.พ. 64 ดร.นันทพร ดำรงค์พงศ์ นำนักศึกษา MBA วิชาการประกอบการและนว้ตกรรมทางธุรกิจ ดูงานที่ The Forestias by MQDC

Scroll to Top