ดร.วิจิตร สุพินิจ

 

 

 

 

 

ดร.วิจิตร  สุพินิจ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

 

วุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์ทำงาน

 • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) เกียรติคุณ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • M.A. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, Yale University, USA.
 • B.A. (Econ) Hons, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์, Manchester University, UK.
 • ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทจีสตีล จำกัด (มหาชน)
 • อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2546-2550)
 • อดีตประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง (2546-2550)
 • อดีตประธานกรรมการและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2533-2539)
 • อาจารย์ประจำพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ประสบการณ์สอนกว่า 40ปี

ดร.วิจิตร  สุพินิจ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (Request for MBA Course Semester 2/2021)

การขอเปิดวิชาหลักสูตร MBA ภาค 2/2564 (กันยายน-ธันวาคม 2564) ถึงนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกท่าน, MBA กำลังจะจัดตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งตารางสอนจะจัดตามตาราง tri-semester โดยนักศึกษาสามารถเขียนคำร้องด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลนักศึกษา, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หมายเลขโทรศัพท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดด้วยนักศึกษาเอง (ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาที่ teetima_p@yahoo.com ระหว่างวันที่

Scroll to Top