ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

Dr. Tanakorn Limsarun

Email: dr.tanakorn@siam.edu

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด.(วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2554
  • กจ.ม.(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2548
  • บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2545

 

ผลงานวิจัย

  • จักรินทร์ ศรีสุวรรณ และธนกร ลิ้มศรัณย์ (2562). อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบายแบ้งค์กิ้ง กรณีศึกษา:เขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2), 120-143.
  • Limsarun, T. (2018). Digital marketing communications toward taxi service applications in Bangkok, Thailand. Journal of Business Administration. The Association of Private Education Institutions of Thailand, 7(1), 90-101
  • Limsarun, T., Vongchavalitkul, B., Piyasirisilp, T., Naewjumpa, A. (2018). The Readiness of University Students toward Entrepreneurs. Southeast Bangkok Journal, 4(2), 27-45

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

  • 500-301 การค้นคว้าอิสระ
  • 502-231 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 505-110 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top