ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

Dr. Tanakorn Limsarun

Email: dr.tanakorn@siam.edu

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด.(วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2554
  • กจ.ม.(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2548
  • บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2545

ผลงานวิจัย

  • – จักรินทร์ ศรีสุวรรณ และธนกร ลิ้มศรัณย์ (2562). อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบายแบ้งค์กิ้ง กรณีศึกษา:เขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2), 120-143.
  • – Navavongsathian, A., Vongchavalitkul, B., Limsarun, T. (2020). Causal Factors Affecting Mobile Banking Services Acceptance by Customers in Thailand. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(11), 421–428.
  • – Limsarun, T., Navavongsathian, A., Vongchavalitkul, B., Damrongpong, N. (2021). Factors Affecting Consumer’s Loyalty in Food Delivery Application Service in Thailand. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 1025–1032.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

  • 500-301 การค้นคว้าอิสระ
  • 502-231 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 505-110 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related posts

Scroll to Top