ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

Dr.Pichet Musikapodok ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

Dr. Pichet Musikapodok

Email: pichet.mus@siam.edu

(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม 2556
  • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541
  • ศษ.บ. (การสอนสุขศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538

ผลงานวิจัย

  • – อนนต์ ปณิธิสวัสดิ์ และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้านซีเอสซี ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค. ในรายงานสืบเนื่อง(Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Innovation and management for sustainability. ครั้งที่ 1 (หน้า 591-601). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. (9-10 กรกฎาคม 2563)
  • – กมลกิจ คงเกียรติกุล และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร. ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Innovation and management for sustainability. ครั้งที่ 1 (หน้า 659-670). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. (9-10 กรกฎาคม 2563)
  • – รมย์นลิน โรจน์ธำรงค์ และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม. ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Innovation and management for sustainability. ครั้งที่ 1 (หน้า 624-633). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. (9-10 กรกฎาคม 2563)

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

  • 500-301 การค้นคว้าอิสระ
  • 503-224 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • 407-110 พฤติกรรมองค์กรและการกำกับดูแล

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related posts

Scroll to Top