ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

Dr.Pichet Musikapodok ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

Dr. Pichet Musikapodok

Email: pichet.mus@siam.edu

(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม 2556
 • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541
 • ศษ.บ. (การสอนสุขศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538

ผลงานวิจัย

 • อนนต์ ปณิธิสวัสดิ์ และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้านซีเอสซี ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค. ในรายงานสืบเนื่อง(Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Innovation and management for sustainability. ครั้งที่ ๑ (หน้า 591-601). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. (9-10 กรกฎาคม 2563)
 • กมลกิจ คงเกียรติกุล และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร. ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Innovation and management for sustainability. ครั้งที่ ๑ (หน้า 659-670). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. (9-10 กรกฎาคม 2563)
 • รมย์นลิน โรจน์ธำรงค์ และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม. ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Innovation and management for sustainability. ครั้งที่ ๑ (หน้า 624-633). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. (9-10 กรกฎาคม 2563)
 • จิตรวี ทองเถา และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2560). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาซีคอนบางแค. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 (หน้า 200-209). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.
 • กุลยานันท์ โชติช่วง และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2560). ความพึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ. ใน รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) งานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ “Communication 4.0 :นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?” (หน้า 91-107). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
 • พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2559). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเขิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงแรม 5 ดาวในประเทศไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 5(2), 134-145.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • 500-301 การค้นคว้าอิสระ
 • 503-224 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 407-110 พฤติกรรมองค์กรและการกำกับดูแล

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top