งานวิจัย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันทน์

งานวิจัย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันทน์ โอม หุวะนันท์. (2540). ทัศนคติของผู้มีรายได้น้อย ปานกลาง และรายได้สูง ที่มีต่อโครงการที่อยู่อาศัยในเมืองในรูปแบบการเซ้ง สิทธิ์เช่า, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โอม หุวะนันทน์. (2555). โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. โอม หุวะนันทน์. (2556). โครงการศึกษาผลกระทบและกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทยต่อการเข้าเป็นภาคีของฮ่องกงในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.โอม หุวะนันทน์

Publications of Dr. Vanchai Ariyabuddhiphongs

Publications of Dr. Vanchai Ariyabuddhiphongs Ariyabuddhiphongs, V. & Khan, S.I. (In Press). Transformational leadership and turnover intention: The mediating effects of trust and performance. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, SJR Q-2. Ariyabuddhiphngs, V. & Li, J. (In Press). Buddhist good karma of giving, optimism, and happiness among Thai female sex workers. Social …

Publications of Dr. Vanchai Ariyabuddhiphongs Read More »

Scroll to Top