ดร.ชนาธิป สุกใส

ชนาธิป สุกใส Chanatip Suksai

ดร.ชนาธิป สุกใส

Dr. Chanatip Suksai

อาจารย์ประจำศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ประจำสำนักสหกิจศึกษา

Lecturer and Researcher @ Siam University
Project Officer @ Asean Centre for Energy
International Affairs Specialist @ Ministry of Energy Thailand

Education 

 • Ph.D. (Development Administration) National Institute of Development Administration, 2018
 • M.A. (International Relations) Thammasat University, 2006
 • B.A. (Marketing) Bansomdej Chaopraya Rajabhat University, 2001

Research Publications

  • Bongkosh Rittichainuwat, Eric Laws, Rengson Maunchontham, Suphaporn Rattanaphinanchai, Sanvicha Muttamara, Kris Mouton, Yueling Lin, Chanatip Suksai (2020). Resilience to crises of Thai MICE stakeholders: A longitudinal study of the destination image of Thailand as a MICE destination, Tourism Management Perspectives, 3(5), 1-15.

  • Indhira Me-intarakerd, Jomphong Mongkhonvanit, Maruj Limpawattana, Chanatip Suksai (2020). Participative Management of Enterprises Operation Based on Cooperative Education Standard, Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, (TCI 1), Vol.14 No.2 May – August 2020, 33-44.

  • Chanatip Suksai (2019). The Analysis of Logistics Performance Affecting the Trade Flows between Thailand and China, Conference Proceeding, The 5th China-Thailand Forum, organized by Guangxi University of Finance and Economics, Nanning, China (Nov, 2019), 25-47, ๒๐๑๙.

Contributions 

 • A visiting scholar (under ERASMUS+ Mobility Program), Danubius University, Romania 
 • A member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore 
 • A member of expert translator of the annual report for PTT, IRPC, Thai Airways, and etc.

SKILLS

 • Policy Analysis
 • Public Speaking
 • Project Management
 • Public Policy
 • Renewable Energy
 • Social Media
 • Energy Policy
 • International Relations

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top