รายละเอียดหลักสูตร Course Description

รายละเอียดหลักสูตร

นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะ ในลักษณะของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด
  2. กลุ่มวิชาการจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน
  3. กลุ่มวิชาการจัดการทุนมนุษย์
  4. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  5. กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
  6. กลุ่มวิชาการจัดการการอุตสาหกรรม
  7. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการสื่อสารดิจิทัล
  8. กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  9. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
  10. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตร MBA ปี 62 edit 26.5.2563

 

Download : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

Download : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555

Download : Curriculum MBA 2017

Download : Course Description of MBA Siam University

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali