รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok - อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ


 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 2. หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 3. ฝ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ (C.O.O. : Chief Operative Officer) บริษัทดิอินทิเกรตโฮม ชั้น 33 อาคารไทยซีซี สาทรใต้

ปีการศึกษา 2562

 1. 500-301         การค้นคว้าอิสระ
 2. 503-224         สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 3. 407-110          พฤติกรรมองค์กรและการกำกับดูแล

 1. กุลยานันท์ โชติช่วง และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2560). ความพึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ. ใน รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) งานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ“Communication 4.0 :นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?” (หน้า 91-107). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
 2. จิตรวี ทองเถา และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2560). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาซีคอนบางแค. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 (หน้า 200-209). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.
 3. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2559). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเขิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงแรม 5 ดาวในประเทศไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 5(2), 134-145.

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon - อาจารย์ประจำหลักสูตร

Dr. Rungroje Songsraboon


Thesis Topic: Model of Total Service Quality, Market Orientation and Marketing Innovation towards Performance of Private Hospitals in Thailand

สมาชิกเครือข่ายและองค์กร

 1. สมาชิกนักวิจัยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) #61194
 2. สมาชิกถาวรสมาคมเครือข่ายฯ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) #149
 3. สมาชิกถาวรสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย #61081330284

******************************

ประกาศนียบัตร

 1. ประกาศนียบัตร “จริยธรรมการวิจัย” สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภทคณะกรรมการจริยธรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2562.
 2. ประกาศนียบัตร “จริยธรรมการวิจัย” สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภทนักวิจัย วันที่ 1 สิงหาคม 2562.
 3. ประกาศนียบัตร Sasin Startup Incubator Mentor-the-Mentor by Set and Sasin School of Management, Chulalongkorn University, December 16, 2019.
 4. ประกาศนียบัตร “Cross-border E-commerce Training from Chaoshan College (CSC), China” วันที่ 6 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2562.
 5. ประกาศนียบัตร “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา” วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562.
 6. ประกาศนียบัตร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561.
 7. ประกาศนียบัตร Sasin Startup Incubator by SET 2018 Facilitator Training Day By Sustainability and Entrepreneurship Center Sasin School of Management, Chulalongkorn University, October 6, 2018
 8. ประกาศนียบัตร “วิทยากรหลักสูตรพัฒนาวิจัย” (แม่ไก่) รุ่นที่ 20 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.).
 9. ประกาศนียบัตร “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 10. ประกาศนียบัตร การพัฒนาและกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดโดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยสยาม.
 11. Certificate of Critical Thinking for Business (MOOC) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 เมษายน 2561.
 12. ประกาศนียบัตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 27 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงราย.
 13. ประกาศนียบัตร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560.
 14. ประกาศนียบัตร Lean Start Up Workshop: University Edition CU Innovation Hub จัดโดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วันที่ 26 สิงหาคม 2560.
 15. ประกาศนียบัตร การวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยายาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2560.
 16. ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (โปรแกรม R) จัดโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 15 มกราคม 2560
 17. ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS จัดโยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 ตุลาคม 2559.
 18. ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL และ AMOS จัดโดยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยายาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 3 กรกฎาคม 2558.
 19. ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย (โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ) จัดโดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2557.
 20. ประกาศนียบัตร การใช้สถิติระดับกลางเพื่อการวิจัยด้วย SPSS จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันที่ 17 มีนาคม 2556.
 21. ประกาศนียบัตร การใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยด้วย SPSS จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 10 มีนาคม 2556.
 22. ประกาศนียบัตร เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัยวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556.
 23. ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS จัดโดยคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 2556.
 24. ประกาศนียบัตร Using Microsoft Office PowerPoint 2007 จัดโดย Microsoft Certified Application Specialist, USA. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553.
 25. Certificate of Intensive Core Course Level B1 จัดโดย American University Alumni Language Center. วันที่ 3 กันยายน 2536.
 26. ประกาศนียบัตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Dos, Lotus 123 และ WORDSTAR จัดโดยโรงเรียนวัฒนาการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2536.
 27. Certificate of Proficiency จัดโดย American University Alumni Language Center วันที่ 5 มกราคม 2536.
 28. Certificate of Study จัดโดย American University Alumni Language Center วันที่ 16 ธันวาคม 2535.

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไปฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม
 3. อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 4. ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน
 5. นักวิจัยโครงการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. ผช.ผอ. แผนกจัดซื้อฯ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (สำนักงานใหญ่)
 7. นักวิจัยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)

*****************************

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินแบบเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (APHEIT)
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันปัญญาภิวัฒน์
 8. ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) TPQI

*****************************

วิทยากร

 1. 07-2-63 วิทยากร โครงการ Digital Thailand ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
 2. 20-9-62 วิทยากร “หลักสูตรพัฒนานักวิจัย” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รุ่นที่ 1 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2-6 กันยายน 2562
 3. 30-9-62 วิทยากร โครงการ เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
 4. 15-8-62 วิทยากร “หลักสูตรพัฒนานักวิจัย” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รุ่นที่ 1 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 26-30 สิงหาคม 2562
 5. 20-6-62 วิทยากร “หลักสูตรพัฒนานักวิจัย” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รุ่นที่ 1 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8-12 กรกฎาคม 2562
 6. 24-6-61 วิทยากร โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 12 ของมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 7. วิทยากร “หลักสูตรอบรมครู” รหัส 613181109 ภูมิปัญญาสร้างสรรค์วิชาชีพครู
 8. วิทยากร “โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” เรื่อง การทำการค้าการตลาดออนไลน์ให้กับผู้พิการ
 9. วิทยากร “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง” ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

*****************************

ประสบการณ์ด้านงานสอน

(ระดับปริญญาตรี)

สาขาการจัดการทั่วไปและการเป็นผู้ประกอบการ

 1. การพัฒนาแผนธุรกิจและลีนแคนวาส (Business Plan Development and Lean Canvas)
 2. วิชาหลักการจัดการทั่วไป (General Management)
 3. วิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ (Entrepreneurship and Startup Business)
 4. วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 5. วิชาธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Good Governance and Corporate Social Responsibility)
 6. วิชาการสัมมนาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ (Seminar in Management and Entrepreneurship)
 7. วิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Entrepreneurship and SMEs Management)

สาขาการตลาด

 1. วิชาการวางแผนทางการตลาด (Marketing Planning)
 2. วิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)
 3. วิชาหลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล (Principles of Marketing and Digital Marketing)
 4. วิชาการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
 5. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Method)

(ระดับปริญญาโท)

 1. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Research Method)
 2. วิชาการค้นคว้าอิสระ (MBA, IMBA) (Independent Study)
 3. วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 4. วิชากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategic)

(ระดับปริญญาเอก)

 1. วิชาวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง (Advance Statistic for Research)
 2. วิชากลยุทธทางการตลาดชั้นสูง (Advanced Marketing Strategic)

 


 • 134-201 หลักการจัดการทั่วไป
 • 130-214 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • 130-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 130-213 ธรรมาภิบาล
 • 133-406 สัมมนาการจัดการทั่วไป
 • 133-301 การจัดการการตลาด
 • 133-403 การตลาดระหว่างประเทศ
 • 001-115 e-Markety
 • 130-404 ธุรกิจสตาร์อัพ
 • 134-321 ลีนแคนวาส
 • 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
 • 500-301 การค้นคว้าอิสระ
 • 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัย

 1. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2564). โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564).
 2. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2562). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร, วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562).
 3. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2562). รูปแบบการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2562).
 4. Song Y, Laksitamas P. & Songsraboon R. (2019). The Relationship between Customers Experience Values and Customer Loyalty in Virtual Brand Community, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand (Vol.8 No.1, January – June, 2019).
 5. Song Y, Laksitamas P. & Songsraboon R. (2019). Customer Experience Value Impact on Brand Loyalty in Virtual Brand Community and its Implication on Thailand Private University Construct Brand Loyalty toward Chinese Students, Panyapiwat Journal (Vol.11 No.2, May-August, 2019).
 6. จิตระวี ทองเถา และ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562).
 7. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2561). สมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561)
 8. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2561). แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2561).
 9. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2560). ความพึงพอใจการใช?บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560).
 10. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2560). การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อพลัมคอนโดมิเนียม บางใหญ่ สเตชั่น. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560).

หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

 1. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
 2. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2559). เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Oral Presentation). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
 3. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 507-112 การจัดการเชิงกลยุทธ . กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
 4. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2562). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 700-111 ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม

Dr. Li Zhang
Dr. Li Zhang
(Instructor) - อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ


 1. 2014 – Present           Full time Facuty Member, Siam University
 2. 2010 – 2014                 Deputy Dean, Internatioanl College, Rangsit University
 3. 2011 – 2013                  Deputy Director, Chinese MBA, Panyapiwat University

ปีการศึกษา 2562

 1. 500-301     Independent Study
 2. 507-110     Organization Behavior and Corporate Governance

 1. Wu, T.J., Zhang, L. and Li, L.Y. (2018). “Research of the Relationship between Employees’ Cognition of Organization Change and Individual Behavior: The Case of the Household Registration Offices merger in Pingtung County”, Cheng-Shiu Journal of General Education, 15, 1-28 (TCI-HSS level) (Taiwan Citation Index – Humanities and Social Sciences).
 2. Zhao Rong, Jidapa Chollatarnrattanapong & Li Zhang. (2017). A comparative study of Financing Issues for Small and Micro Enterprises in Thailand and China. In Siam University, The 9th National Academic Conference of 2017: Business and Cross-Border Investment the New World Economy (pp. 399-409). Bangkok: Siam University.
 3. Zhao Rong, Jidapa Chollatarnrattanapong & Li Zhang. (2017). Research on the Trust Problem of Internet Business Behavior in C2C E-commerce Mode. In Siam University, The 9th National Academic Conference of 2017: Business and Cross-Border Investment the New World Economy (pp. 186-193). Bangkok: Siam University.

ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง
ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง
Dr. Karnjira Limsiritong - อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. Certificate on QA Training (level 3) by Commission on Higher     Education.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ


 1. พ.ศ. 2561 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
 2. พ.ศ. 2558 – 2561รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 3. พ.ศ. 2551 – 2558 ผู้ช่วยคณบดี คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

 1. 500-301    การค้นคว้าอิสระ

 1. พัชรนันท์ อิงคสุวรรณศิริ, กานต์จิรา ลิมศิริธง และ ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธพงษ์ศิริพร. (2560). การศึกษาแนวทางพัฒนาร้านและการบริการของร้านอะไหล่รถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7: ASEAN and the Belt and Road Initiative. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 634-642). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
 2. อิสริยา บัวคลี่, กานต์จิรา ลิมศิริธง และ ภาณิสา อรรถจินดา. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรและความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7: ASEAN and the Belt and Road Initiative. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 625-633). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
 3. ลักษมี ปานเดย์ และ กานต์จิรา ลิมศิริธง. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้ซื้อจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์. ใน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, เครือข่ายประชาชื่นและวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6: นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559, ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (หน้า A 214–A223). นนทบุรี: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

ดร.สมพร ปานยินดี
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee - อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ


ประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่ปี พ.. 2548 – ปัจจุบัน

บรรยาย วิชาหลักการจัดการ การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่  การจัดการสำนักงาน  การบริหารความขัดแย้ง  การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สัมมนาการจัดการทั่วไป การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ปีการศึกษา 2562

 1. 500-301    การค้นคว้าอิสระ

 1. สมพร ปานยินดี. (2561). อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทำงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26(51), 46-69.
 2. สมพร ปานยินดี. (2559). ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ เจนเนอเรชั่นวาย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 36(3) 37-68.
 3. สมพร ปานยินดี. (2558). ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลดำเนินงานองค์การ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(2), 47-58.

Dr. Qiu Chao
Dr. Qiu Chao
(Instructor) - อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ


 • 2015          Associate Professor (Lecturer), International College, Guiyang Medical University.
 • 2015          The Vice Dean, Yuan Jing School of Excellence, Yitong College, Chongqing University of Posts and Telecommunications.
 • 2013          Postdoctoral Research Associate, Tsinghua University.
 • 2012          Lecturer, Thammsart University.

ปีการศึกษา 2562

 1. 500-301     Independent Study
 2. 506-221     International Business Law

Jing, ZHu., and Qiu Chao, Oiu. (2017). The exploration and innovation of the cultivation mode in professional health education. Journal of Traditional Chinese Medicine Management, 25-35.

Quan cheng, Zhang and Qiu Chao, Oiu (2016). The application of SEPDS in management practices. Journal of Education Theories and Practices, 9,47-49.

Chao, Qiu. (2015). Differences in physicochemical, morphological, and structural properties between rice starch and rice flour modified by dry heat treatment. Starch Biosynthesis Nutrition Biomedical, 67(9-10), 721 – 902.


อาจารย์ไพรัช บุญสุวรรณ
อาจารย์ไพรัช บุญสุวรรณ
Mr. Phairat Boonsuwan - อาจารย์ประจำหลักสูตร

Master: Certificate in IB
Major: International Business
University: Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland
Graduation Year: 2019


Master: MAS
Major: Master of Applied Sciences (certified by EQUIS)
University: Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland
Graduation Year: 2020


Master: MBA
Major: Master of Business Administration, (certified by ACCSB, EQUIS)
University: Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University & Kellogg School of Management, Northwestern Univ., Illinois, USA. (certified by ACCSB)
Graduation Year: Apr 2011 – Feb 2013


Master: Ms.(CIS)
Major: Computer Information System
University: Assumption University
Graduation Year: Sep 1992 – Feb 1990


Bachelor: BA. (Accounting)
Major: Accounting
University: Ramkamhaeng  University
Graduation Year: 1983-1986


 1. 2019   AUAP Leadership 5.0 From Theory to Practice by KREMPL Communications
 2. 2018   SET University Networking in Disruptive Technology in Thailand, Business Sustainability and CSR.
 3. 2018   SME Business started up in Thailand 4.0
 4. 2016   The Era of New Teacher in the century Training
 5. 2016   The Investor Contract by The Board of Investment in Thailand’s Financial Institutions.
 6. 2011    Coaching & Feedback In-house training, Bangkok Bank

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 1. -Finance and Banking
 2. -International Business
 3. -Investment and Personal Wealth Management

 1. อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ด้าน Finance Management, International Trade and Investment, Managerial Accounting, International Accounting
 2. Bangkok Bank PCL. International Banking Group Management 2013-1999, Hong Kong Br., Taipei Br., Shanghai Br.
 3. IC License (ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุน) Single License No.028435 date 01/01/57

ปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1
1. 502-611 Inter Finance & Banking
2. 502-630 Personal Wealth Management
3. 500-611 Finance Management

ภาคการศึกษาที่ 2
1. 500-611 การจัดการการเงิน
2. 500-611 Finance Management

ภาคการศึกษาที่ 3
1. 504-610 การบัญชีระหว่างประเทศ
2. 504-610 International Accounting

ปีการศึกษา 2561

ภาคการศึกษาที่ 1
1. 502-617 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
2. 504-612 International Trade & Investment
3. 500-601 Basic Principle Accounting

ภาคการศึกษาที่ 2
1. 500-616 Managerial Accounting
2. 504-612 International Trade & Investment
3. 500-601 Basic Principle Accounting

ภาคการศึกษาที่ 3

1. 500-601 Basic Principle Accounting
2. 502-617 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. 500-601 การบัญชีพื้นฐาน
4. 504-612 International Trade & Investment


 1. Boonsuwan, Phairat. (2018). The influence of organizational factors on innovative knowledge transfer: Implication for MNC’s performance in Thailand. In International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the digital era (ICESDE) 2018 (p.39). Bangkok, Thailand: Assumption University.
 2. Boonsuwan, Phairat & Puttibarncharoensri, Piyawan. (2019). The Role of intrapreneurship for sustainable innovation through process innovation and product innovation on learning employee-driven innovation integration for MNE’s in Thailand: A conceptual framework. In AU ICBE2019 Proceedings 1st International Conference in Business and Economics (p.84-85). Bangkok, Thailand: Assumption University.
 3. Huber, Sebastain, Simasathiansophon, Nalin, Onputtha, Suraporn & Boonsuwan, Phairat. (2019). Status Report on Sino-Thai Relationships in Business and Economics Today. International Journal of East Asian Studies, Chinese Studies Journal,

ดร.จิตระวี ทองเถา
ดร.จิตระวี ทองเถา
Dr. Jitravee Thongtao - อาจารย์ประจำหลักสูตร

Dr. Jitravee Thongtao • Certificate of Completion “Sasin Startup Incubator by SET 2018 Weekend Boot Camp” by Sustainability and Entrepreneurship Center, Sasin School of Management, Chulalongkorn University. (3-4 November 2018)

 • นักวิจัย ศูนย์การอบรมและวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554 – 2556)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา (2543-2552)
 • พนักงานธนาคาร ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Industrial Bank of Japan) (2541)

 • หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล

จิตระวี ทองเถา. (2562). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าไอคอนสยาม. ใน การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. (น.225- 232). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จิตระวี ทองเถา. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย. วารสารรามคําแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, 2(1), 15-23.

จิตระวี ทองเถา. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 7(2), 124-137.

จิตระวี ทองเถา. (2561). นวัตกรรมบริการและคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 15(2), 19-39.

จิตระวี ทองเถา. (2561). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมบริการ คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีของลูกค้าในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

จิตระวี ทองเถา และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2560). พฤติกรรมและความพึงพอใจใน การใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาซีคอนบางแค. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 (น.200-209). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.วิทยากรพิเศษ

อาจารย์ไกรเลิศ หาญวิวัฒนกุล
อาจารย์ไกรเลิศ หาญวิวัฒนกุล
Krailoes Hanvivadhanakul - วิทยากรรับเชิญพิเศษ

Mr. Krailoes Hanvivadhanakulสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 1. Marketing Management
 2. Strategic Management
 3. Human Resources Management

 1. Executive Vice President Thaivivat Insurance Plc.

 1. Digital Marketing
 2. Principles of Management


ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali