บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม (MBA)

pic 01

  นับตั้งแต่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ได้กลายมาเป็นผู้นำในประเทศไทยในการเปิดสอนหลักสูตร MBA และได้ทุ่มเทความชำนาญในการพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจตลอดมา   บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตผู้นำและผู้บริหารสู่ภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิตของเราได้เเสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วย วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ด้วยทางเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะที่หลากหลายที่สุดในประเทศ สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในภาคธุรกิจ ทั้งในภาครัฐเเละเอกชน การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ใช้ทั้งวิธีบรรยายการวิเคราะห์กรณีศึกษากลุ่มสัมพันธ์และเกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยามมีหลักสูตรและ คณาจารย์ในโครงการ MBA ที่มีมาตรฐานสูง ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์และทันสมัย แต่สิ่งที่เป็นข้อเด่นคือ จำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาไม่มากจนเกินไป ที่จะได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสาขาวิชาให้เลือกมากมายถึง 8 สาขา ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและเศรฐกิจในยุคนี้

 

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

“กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ การสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มีแนวปรัชญาที่จะสร้างผู้บริหารธุรกิจและนักบริหารธุรกิจที่รอบรู้ ทันสมัย มีคุณภาพ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตบัณฑิตทุกสาขาวิชา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำที่รอบรู้ มีศักยภาพและสมรรถภาพสูง เป็นผู้บริหารมืออาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการบริหาร ให้บริการด้านวิชาการชุมชนและสังคม สร้างงานวิจัยและวิชาการในระดับประเทศ

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali