สมัครเรียน-กำหนดการรับสมัคร

สมัคร เรียนต่อปริญญาโท MBA

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ภาคการศึกษา

ช่วงรับสมัครและสอบข้อเขียน

เปิดภาคเรียน

1

1 พ.ค. – 10 สิงหาคม

กลางเดือน สิงหาคม

2

1 ก.ย. – 10 ธันวาคม

กลางเดือน ธันวาคม

3

1 ม.ค. – 10 เมษายน

กลางเดือน เมษายน

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษา

ช่วงรับสมัครและสอบข้อเขียน

เปิดภาคเรียน

1

1 พ.ค. – 10 สิงหาคม

กลางเดือน สิงหาคม

2

1 ก.ย. – 10 ธันวาคม

กลางเดือน ธันวาคม

3

1 ม.ค. – 10 เมษายน

กลางเดือน เมษายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสมัครเข้าศึกษา

1. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าว ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท


เทียบ/โอน

นักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน
มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมัคร ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย


เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ
2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
3. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

นักศึกษาเทียบโอนปริญญาโทที่สอง
มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาโทที่สอง


เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ


  • ติดต่อสอบถาม รายละเอียด พูดคุย LINE: @mbasiam คลิก https://lin.ee/c610k19
  • กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://admission.siam.edu/apply/
  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1
    คลิกโทร: 0-2457-0068, 0-2867-8088, 0-2867-8000 ต่อ 5151

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali