คณาจารย์ประจำหลักสูตร

 ปัจจุบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทำการเรียนการสอนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 3 ภายใต้การดูแล และดำเนินงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จอมพงศ์  มงคลวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ และนอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร ที่รับผิดชอบและดูแลหลักสูตร ดังนี้
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา / ประสบการณ์
 รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิชรศ.ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประวัติการศึกษา
  ปริญญาเอก (D.B.A.) Higher Education Management. Univ. of Bath, U.K.
  ปริญญาโท (M.Ed.) International Education Policy. Harvard Univ., U.S.A.
  ปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะ จาก Columbia University
  ปริญญาตรี (B.A.) Political Economy, Madison WI., U.S.A.
 • ตำแหน่งปัจจุบัน
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
  ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์
  นายกสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  ประธานกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน) ผู้ช่วยอธิการบดี (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) และรองศาสตราจารย์ สาขาบริหารการศึกษา (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยสยาม
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
 • ประวัติการทำงาน
  ประธานโครงการวิจัยและผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
  นักวิชาการแลกเปลี่ยน London School of Economics สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
  เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548-2550
  อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ (พนักงานราชการพิเศษ)
  อดีตปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ที่ปรึกษาอนุกรรมธิการอาชีวศึกษาวุฒิสภา และอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาวุฒิสภา
 • E-mail: jomphong@gmail.com
 om
ผศ. ดร.โอม  หุวะนันทน์
E-mail: principal@languageexpress.co.th

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันทน์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๒๒ D.B.A. Business Economics and Public Policy)Indiana University, U.S.A.
 • ๒๕๑๖ ศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 • ๒๕๑๒ B.Com Economics, Newcastle University, Australia.

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗ ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตรปริญญาโทและเอก Business Informatics ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๖ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗ รองประธานบริษัท วัฎจักร จำกัด ดูแลการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล ผ่านเคเบิลทีวี
 • พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๓ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๔ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
 • พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๗ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

 • พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่วมฝึกอบรมการบริหารงานบุคคลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ การจัดการแผนกลยุทธ์ให้สำนักอัยการสูงสุด การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้สำนักงบประมาณ การจัดการศึกษาแนวใหม่ให้กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประสบการณ์ในการสอน

 • พ.ศ. ๒๕๒๓-ปัจจุบัน สอนวิชาในหมวดเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สอนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ในงานวิจัย

 • Huandana, H. (2018). Peace Capacity Building: A Case of Rohingya. ASAIHI Conference “The Association Southeast Asian Institutions of higher Learning”. Soka University Tokyo, Japan
 • Huandana, H. & Sheehan, B. (2014). Asian Forum Business Education: Teaching Thai post Graduate Business and Management Students about the AEC: Result from Several Thai Government universities “TSU-AFBE. International Academic Conference 2014, Bangkok, Thailand
 • Om Huandana and Brian Sheehan. (2014). Asian Forum on Business Education: “TEACHING THAI POST GRADUATE BUSINESS AND MANAGEMENT STUDENTS ABOUT THE AEC: RESULTS FROM SEVERAL THAI GOVERNMENT UNIVERSITIES” TSU – AFBE Internationa l Academic Conference 2014 “Management and Business Education in a RapidlyChanging Environment” 5 – 6 November 2014. The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Bangkok Thailand
 • พัชนีย์ ธระเสนา, โอม หุวะนันทน์, สมจินต์ สันถวรักษ์, ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, บุญสม หรรษาศิริพจน์, สุปราณี ธรรมพิทักษ์, เพียงทิพย์ อารยลักษณ์, ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค, ธนวัฒน์ พิมลจินดา, ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์, อารยา ธนารักษ์, อรัชพร ศรีบูรณะ, พจีลักษณ์ ขวัญใจ. (๒๕๕๖). โครงการศึกษาผลกระทบและกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทยต่อการเข้าเป็นภาคีของฮ่องกงในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๖-๑๑๐ การจับกลุ่มทางเศรษฐกิจและอาเซียนศึกษา
 • ๕๑๐-๒๒๐ พัฒนาการกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน
 • ๕๑๐-๒๒๑ การทำธุรกิจในอาเซียนและเขตการค้าเสรี
 
ผศ.ดร.สุรัสวดี  ราชกุลชัยE-mail: planning2003@hotmail.com

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี ราชกุลชัย

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๔๙ บธ.ด. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๑๙๙๕ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ๑๙๘๕ วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • – ผู้ช่วยคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ
 • – อาจารย์ประจำ ๑๓ ปี

หนังสือ/ตำรา

 • สุรัสวดี ราชกุลชัย, ๒๕๕๖, “การบริหารสำนักงาน”, พิมพ์ครั้งที่ ๘, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สุรัสวดี ราชกุลชัย, ๒๕๕๐, “การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร” พิมพ์ครั้งที่ ๔,สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย / บทความวิจัย

 • Chaudhary, R., Rangnekar, S., Tanlamai, T., Rajkulchai, S., and Asawasa-kulsorn, A. (2018).
 • Work Engagement in India and Thailand: A Comparative Analysis , Global Business Review, 19 (1), 162-174
 • อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช และ สุรัสวดี ราชกุลชัย. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 Theme “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560,
 • อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, ปทุมธานี
 • ศวิตตา ศรีสุวรรณ์, สุรัสวดี ราชกุลชัย, บทบาทของกระบวนการและสุนทรียะที่มีต่อธุรกิจบริการ : กรณีศึกษากิจการคาเฟ่สัตว์สัตว์เลี้ยง, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่๖ ประจำปี ๒๕๕๙ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ
 • ๕๐๓-๑๑๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ๕๐๗-๒๒๘ การประกอบการและนวัตกรรมธุรกิจ

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์E-mail: dr.tanakorn@siam.edu

๓. ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๕๖ ปร.ด. (วิทยาการจัดการ), มหาวิทยาลัยชินวัตร.
 • ๒๕๔๘ กจ.ม. (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • ๒๕๔๕ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสยาม ๗ ปี
 • ๒๐๐๙-๒๐๑๑ Senior Supervisor, PortalNet Company Limited
 • ๒๐๐๕-๒๐๐๙ Dimetra Trunked System IP Specialist, M-Link Asia Corporation Co.,Ltd.

ผลงานวิจัย

 • Limsarun, T. (2018). Digital marketing communications toward taxi service applications in Bangkok,Thailand. Journal of Business Administration. The Association of Private Education Institutions of Thailand, 7(1), 90-101
 • Limsarun, T., Vongchavalitkul, B., Piyasirisilp, T., Naewjumpa, A. (2018). The Readiness of University Students toward Entrepreneurs. Southeast Bangkok Journal, 4(2), 27-45
 • บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, สงวน วงษ์ชวลิตกุล, ธนกร ลิ้มศรัณย์, อรอุมา ปราชญ์ปรีชา,ทศพล ปราชญ์ปรีชา และจอมภัค จันทะคัต (2560). พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อ การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6(1), 95-113.
 • ผศ.ดร.บุษยา วงศ์ชวลิตกุล, รศ.วิรัช สงวนวงค์วาน, รศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ดร.ธนกร ลิ้มศรันย์, อ.สิริวดี ไทยสมัคร และอ.คณิต เรืองขจร, (๒๕๕๙) ความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา, วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ISSN: ๒๒๘๗-๐๗๑๗ ปี ๕ เล่ม ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙.
 • Tanakorn Limsarun (2015), The Sustainability of small and Medium-sized Enterprised (SMEs) in A Digital Economy Era, วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทย ISSN : 2287-0717 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘.
 • Tanakorn Limsarun (2015), The mediation factors influencing adoption of social networking technology into 21th century education: A review of the literatures, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ISSN : 0858-9216 ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ
 • ๕๐๒-๒๓๑ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ๕๐๕-๑๑๐ การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

 

ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
E-mail: teetima_p@yahoo.com

๔. ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๕๖ ปร.ด. (วิทยาการจัดการ), มหาวิทยาลัยชินวัตร.
 • ๒๕๔๔ ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ๒๕๔๒ นศ.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • – อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสยาม ๔ ปี

ผลงานวิจัย

 • Piyasirisilp, T. (2015). Achieving the ASEAN Economic Community 2015: Opportunities for Thai Hotel Industry. Sino-ASEAN International Academic Conference (2015), 198-208.
 • Piyasirisilp, T. (2017). Organizational Management: Case Study of Hotel Business in Bangkok. ACTIS & NCOBA 2017-1(The 11th National Conference and 2017/1 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2017/1 National Conference on Business Administration.)National Conference on Business Administration (2017), 480-484.
 • Limsarun, T., Vongchavalitkul, B., Piyasirisilp, T., Naewjumpa, A. (2018). The Readiness of University Students toward Entrepreneurs. Southeast Bangkok Journal, 4(2), 27-45

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ
 • ๕๐๒-๒๒๕ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
 • ๕๐๒-๒๒๘ กลยุทธ์ตลาดบริการ

 

 theerachoj
ดร.ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ
E-mail: tpong1@hotmail.com

๕ . ดร. ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ

ประวัติการศึกษา :

 • ๒๕๔๐ Ph.D. (Marketing), University of Bradford, UK.
 • ๒๕๓๖ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ๒๕๓๔ บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • ๒๕๕๓-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ๒๕๔๓-๒๕๕๓ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยโยนก
 • ๒๕๔๐-๒๕๕๑ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงานวิจัย

 • วิมลรัตน์ เย็นทะชิต, ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ (๒๕๕๙) การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเลือกชิ้นส่วนไก่สดในตลาดสดเสรี พุทธมณฑลสาย ๕, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ “เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น” วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
 • รสศริฎา กัลยา, ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ (๒๕๕๙) พฤติกรรมการวางบิลของลูกค้าของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ “เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น” วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
 • พระมหาธรรมลักษณ์ ยั่งยืน, ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ (๒๕๕๙) ความพึงพอใจของพุทธศาสนิชนที่มีต่อการบริการของวัดอัปสวรรค์วรวิหาร, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ “เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น” วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
 • ชมบงกช อุกฤษฎ์จงกล, ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ (๒๕๕๙), พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการสินเชื่อโดยมีรถยนต์ค้ำประกันของธนาคารเกียรตินาคิน, การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙.
 • Teerachote P. (2 0 1 5 ), Cultural Differences in communication: an Asian Experience, International Conference on Bird Eye View with ASEAN Communities, Bangkok on 15 January, 2015.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ
 • ๕๐๒-๑๑๐ การจัดการการตลาด
 • ๕๐๒-๒๒๓ การตลาดระหว่างประเทศ
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

๖. ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๕๖ ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยสยาม.
 • ๒๕๕๒ ประกาศนียบัตร หลักสูตรพรรคการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๖ สถาบันพระปกเกล้า (พปร.๖)
 • ๒๕๔๑ บธ.ม. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ๒๕๓๘ ศษ.บ. (เกียรตินิยม อันดับที่ ๒) (การสอนสุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • ๑) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ๒) หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ๓) ฝ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ๔) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ (C.O.O. : Chief Operative Officer) บริษัทดิอินทิเกรตโฮม ชั้น ๓๓ อาคารไทยซีซี สาทรใต้

ประสบการณ์อื่นๆ

 • • ที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา/ ที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ คณะทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • • คณะทำงานประมวลผลข้อมูล ในคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๕๐
 • • ผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคม (๑ ใน ๕) ของ สท. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • • หัวหน้าโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • • หัวหน้าโครงการ การจัดทำ Career path and Succession planการประปานครหลวง
 • • หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานผลการศึกษาและการทำประชาพิจารณ์ พรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕ ของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
 • • หัวหน้าโครงการประเมินหลักสูตรการจัดการความมั่นคงขั้นสูง (ส.วปอ.มส.) ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • • คณะทำงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู องค์การค้าครุสภากระทรวงศึกษาธิการ
 • • คณะผู้วิจัย โครงการการพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา
 • • รองหัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย (สกอ.)

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

 • โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (๒๕๕๘-๒๕๕๙) ของผู้บริหารสถานศึกษา ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (งบวิจัย ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
 • โครงการประเมินหลักสูตรการจัดการความมั่นคงขั้นสูง (ส.วปอ.มส.) (๒๕๕๗-๒๕๕๘) ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (งบวิจัย ๙๐,๐๐๐ บาท)
 • โครงการจัดทำรายงานผลการศึกษาและการทำประชาพิจารณ์ พรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู (๒๕๕๔-๒๕๕๕) สำนักงานมาตรฐานฯ ครุสภา (งบวิจัย ๘๕๐,๐๐๐ บาท)
 • โครงการจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในภาคใต้ (๒๕๕๓-๒๕๕๔)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบวิจัย ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (๒๕๕๓-๒๕๕๔) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (งบวิจัย ๗๕๐,๐๐๐ บาท)
 • โครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (๒๕๕๓-๒๕๕๔) (งบวิจัย ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
 • โครงการ การจัดทำยุทธศาสตร์เรื่อง Career path and Succession plan (๒๕๕๒-๒๕๕๓) ประปานครหลวง (งบวิจัย ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู (๒๕๕๑) องค์การค้าครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

การเผยแพร่และตีพิมพ์บทความ/วารสาร/หนังสือ/ตำรา

 • พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2559). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเขิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงแรม 5 ดาวในประเทศไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 5(2), 134-145.
 • กุลยานันท์ โชติช่วง และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2560). ความพึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ. ใน รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) งานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ“Communication 4.0 :นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?” (หน้า 91-107). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
 • จิตรวี ทองเถา และพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. (2560). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาซีคอนบางแค. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560(หน้า 200-209). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • 500-301 การค้นคว้าอิสระ
 • 503-223 การสื่อสารทางการจัดการ
 • 503-224 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 507-110 พฤติกรรมองค์กรและการกำกับดูแล
 • 507-112 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 507-220 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

๘. ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๕๙ บธ.ด. (การตลาด), มหาวิทยาลัยสยาม.
 • ๒๕๕๔ บธ.ม. (การจัดการทั่วไปและการตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม.
 • ๒๕๔๒ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสยาม.

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • ๑) อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ๒) อาจารย์พิเศษ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์
 • ๓) ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
 • ๔) ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันปัญญาภิวัฒน์
 • ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ๖) นักวิจัยโครงการ คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๗) เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
 • ๘) นักวิจัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

 • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2561). สมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ.Vol 38 No 6 (2561): ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2561). แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือน เมษายน พ.ศ. 2561).
 • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2560). ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560).
 • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2560). การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อพลัมคอนโดมิเนียม บางใหญ่ สเตชั่น. วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560).

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ
 

๙. ดร.บุรินทร์ สันติสาส์น

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๓๑ ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ๒๕๓๖ M.Sc. (Computer Science) Ohio University, U.S.A
 • ๒๕๕๖ ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

 • บุรินทร์ สันติสาส์น, อภิชัย ธีระรัตน์สกุล, โสภา ตะพัง และนิภาพร เสริมสิน. (2559). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของธุรกิจที่พักระยะยาวเพื่อกีฬามวยไทยในประเทศไทย.(รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม.
 • บุรินทร์ สันติสาส์น. (2558). การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิผลของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ
ดร.สมพร ปานยินดี

ดร.สมพร ปานยินดี

๑๐. ดร.สมพร ปานยินดี

ประวัติการศึกษา

 • ๒๕๔๒ บธ.บ (การบัญชี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ๒๕๔๕ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ๒๕๕๘ ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • – ประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

บรรยาย

 • วิชาหลักการจัดการ การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การจัดการสำนักงาน การบริหารความขัดแย้ง การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สัมมนาการจัดการทั่วไป การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

 • สมพร ปานยินดี. (2561). อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทำงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26(51), 46-69.
 • สมพร ปานยินดี. (2559). ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ เจนเนอเรชั่นวาย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 36(3) 37-68.
 • สมพร ปานยินดี. (2558). ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลดำเนินงานองค์การ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(2), 47-58.

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ

 

ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง

๑๑. ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง

ประวัติการศึกษา

 • 2540 B.A. (English), University of Thai Chamber of Commerce
 • 2004 Master of Marketing University of Newcastle, NSW, Australia
 • 2008 D.B.A University of Newcastle, NSW, Australia

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • – พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
 • – พ.ศ. 2558 – 2561 รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • – พ.ศ. 2551 – 2558 ผู้ช่วยคณบดี คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

 • สมหญิง กิมอูน และ กานต์จิรา ลิมศิริธง (2561) “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าสำหรับการวิ่งของกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 25 พฤษภาคม 2561
 • ประสิทธิ์ อิสระพงษ์สุระ และ กานต์จิรา ลิมศิริธง (2561) “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าพระเครื่องของผู้บริโภคผ่านเว็ปไซด์ การันตีพระดอทคอม” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 25 พฤษภาคม 2561
 • ธณัช อยู่เย็น และ กานต์จิรา ลิมศิริธง (2561) “พฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี”การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 25 พฤษภาคม 2561
 • อรพินท์พร ชาญวีรกูล และ กานต์จิรา ลิมศิริธง (2561) “ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดแบบไทย 4F และการตัดสินใจซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรของผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 25 พฤษภาคม 2561

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • ๕๐๐-๓๐๑ การค้นคว้าอิสระ

 

๑๒. Professor Dr. Joe-Ming Lee (Li Chiao-Ming)

EDUCATION:

 • 2008 Ph.D. (Banking and Finance) Tamkang University Taipei, Taiwan, China.
 • 2004 M.B.A. (Economics) Shih Hsin University, Taipei, Taiwan, China.
 • 2001 B.B.A. (Economics) Shih Hsin University, Taipei, Taiwan, China.

EXPERIENCES:

 • 2007 Manager Corporate Synergy Development Center(C.S.D), Taiwan.
 • 2004 Manager Securities Investment Trust & Consulting Association (SITCA), Taiwan.
 • 1996 International Bank of Taipei (IBT), Taiwan.

PUBLICATIONS:

Journal Papers

 • Joe-Ming Lee*, Ku-Hsieh Chen, and C. H. Cho (2014) “The relationship between CO2 emissions and financial development: Evidence from OECD countries,” Singapore Economic Review, Accepted for publication, forthcoming (SSCI).
 • Chen, Ku-Hsieh, Joe-Ming Lee* , and C. H. You (2014) “Who upholds the surging gold price? The role of the central bank worldwide,” Applied Economics, ๔๖: ๒๒, ๒๕๕๗-๒๕๗๕. (SSCI) (NSC 102-2410-H-431-003-)
 • Joe-Ming Lee*, Chen Ku-Hsieh, J.N. Wang (2014) “The Relation between Bond Funds Investor Flows and Volatility,” Singapore Economic Review, Accepted for publication, forthcoming (SSCI, Econlit).

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร

 • 500-301 Independent Study
 • 506-621 International Business Laws
 • 507-110 Organization Behavior and Corporate Governance

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchSwedishNepaliBengali