คณาจารย์ประจำหลักสูตร

 ปัจจุบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทำการเรียนการสอนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 3 ภายใต้การดูแล และดำเนินงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จอมพงศ์  มงคลวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ และนอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร ที่รับผิดชอบและดูแลหลักสูตร ดังนี้
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา / ประสบการณ์
 รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิชรศ.ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประวัติการศึกษา
  ปริญญาเอก (D.B.A.) Higher Education Management. Univ. of Bath, U.K.
  ปริญญาโท (M.Ed.) International Education Policy. Harvard Univ., U.S.A.
  ปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะ จาก Columbia University
  ปริญญาตรี (B.A.) Political Economy, Madison WI., U.S.A.
 • ตำแหน่งปัจจุบัน
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
  ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์
  นายกสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  ประธานกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน) ผู้ช่วยอธิการบดี (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) และรองศาสตราจารย์ สาขาบริหารการศึกษา (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยสยาม
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
 • ประวัติการทำงาน
  ประธานโครงการวิจัยและผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
  นักวิชาการแลกเปลี่ยน London School of Economics สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
  เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548-2550
  อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ (พนักงานราชการพิเศษ)
  อดีตปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ที่ปรึกษาอนุกรรมธิการอาชีวศึกษาวุฒิสภา และอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาวุฒิสภา
 • E-mail: jomphong@gmail.com
 • Publications (Click)
 om
ผศ. ดร.โอม  หุวะนันทน์
 • ประวัติการศึกษา
  ปธ.ด.(สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนโยบายของรัฐ) มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ศ.ม.(สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.ม.(สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตเลีย
 • E-mail: principal@languageexpress.co.th
 • Publications (Click)
Dr.VanChai.jpg
ดร.วันชัย  อริยะพุทธิพงศ์
 • ประวัติการศึกษา
  Ph.D.(Management) The City University of New York, New York, N.Y.
  M.B.A.(Management)The City University of New York, New York, N.Y.
  B.B.A.(Management, Magna cum Laude) Bernard M. Baruch College, CUNY
 • E-mail: v.ariyabuddhiphongs@gmail.com
 • Publications (Click)
 
 
ผศ.ดร.สุรัสวดี  ราชกุลชัย
 • ประวัติการศึกษา
  บธ.ด.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วท.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • E-mail: planning2003@hotmail.com
 • Publications (Click)
 theerachoj
ดร.ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ
 • ประวัติการศึกษา
  Ph.D (Marketing) University of Bradford, UK
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  บธ.บ(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • E-mail: tpong1@hotmail.com
 • Publications (Click)
 chitavorn
ดร.ชิตวร ลีละผลิน
 • ประวัติการศึกษา
  ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.บ(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • E-mail: dr_chitavorn@hotmail.co.th
 • Publications (Click)
 thanakorn
ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์
 • ประวัติการศึกษา
  Ph.D. (Management Science) มหาวิทยาลัยชินวัตร
  M.M.(Electronic Commerce) มหาวิทยาลัยมหิดล
  บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • E-mail: dr.tanakorn@siam.edu
 • Publications (Click)
 theetima
ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
 
 • ประวัติการศึกษา
  Ph.D. (Management Science) มหาวิทยาลัยชินวัตร
  ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.บ(วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • E-mail: teetima_p@yahoo.com
 • Publications (Click)

ThaiEnglishChinese (Simplified)JapaneseVietnameseLaoKhmerMyanmar (Burmese)KoreanFrenchGermanSwedishNepaliBengali