mbasiam

You are here: Home หลักสูตร การรับสมัคร

Connect With Us

siam-edu-banner.jpg

กำหนดการรับสมัคร

 

ภาคการศึกษา

ช่วงรับสมัครและสอบข้อเขียน

เปิดภาคเรียน

1

1 มิถุนายน - 10 สิงหาคม

กลางเดือน สิงหาคม

2

1 ตุลาคม - 10 ธันวาคม

กลางเดือน ธันวาคม

3

1 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน

กลางเดือน เมษายน

เอกการสมัครเข้าศึกษา

1.   สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

2.   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3.   สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 2 ฉบับ

4.   หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.   สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการ

      อุดมศึกษารับรอง

2.   หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริม

      พื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าว

      ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

เทียบ/โอน

นักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมัคร

ดังต่อไปนี้

1.   เป็นผู้มีความประพฤติดี

2.   เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

3.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

เอกสารประกอบการสมัคร

1.   สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ

2.   รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม

3.   สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ

4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

5.   สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

นักศึกษาเทียบโอนปริญญาโทที่สอง

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาโทที่สอง

เอกสารประกอบการสมัคร

1.   สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ

2.   รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)

3.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

4.   สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์  หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 

โทร 0-2457-0068, 0-2867-8088, 0-2867-8000 ต่อ 5151

 
null