mbasiam

You are here: Home MBA Activities

Connect With Us

siam-edu-banner.jpg

Gallery Description
โครงการสัมมนาพลวัตรทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2551
โครงการทุนนักกีฬา MBA กับหัวหมากเกมส์ ปีการศึกษา 2551
งานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 1/2552
การสัมมนาการเตรียมความพร้อม ก่อนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า ปีการศึกษา 2551
งานสัมมนาวิชาการร่วมกับ สสว. ปีการศึกษา 2552
Education Fair 53 ที่ The Mall ปีการศึกษา 2553
เยี่ยมชมรายการ SME ตีแตก ปีการศึกษา 2553
Finance Talk 1-6 ปีการศึกษา 2553
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : การจัดการและความสำคัญของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีการศึกษา 2555
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 : รู้การลงทุนกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีการศึกษา 2556
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 : การจัดการและความสำคัญของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีการศึกษา 2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
ASTV สัมภาษณ์ผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553
ซ้อมรับปริญญา ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2557